برچسب: بیمه اجباری
مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری از منظر فقه و حقوق
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری از منظر فقه و حقوق

چکیده: مسؤولیت مدنی همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیان‌بار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقص قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد یا نقص الزامات قانونی باشد. نقش حساسی که اتومبیل در تمدن کنونی بشردارد و زیانهای فراوان و اندوه‌باری که از این وسیله ایجاد می‌شود…