برچسب: بخل ورزیدن
قناعت، بخل ورزیدن و مصرف نکردن نیست!
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

قناعت، بخل ورزیدن و مصرف نکردن نیست!

قناعت، بخل ورزیدن و مصرف نکردن نیست! بیشتر مردم سعی می کنند که آسایش و راحتی خود را با به دست آوردن مال و کسب مقام و تجملات زندگی فراهم سازند و هرگاه موفق نشدند که آنها را به دست آورند، نگران شده و خود را بدبخت می دانند؛ در صورتی که امور یاد شده…..