برچسب: باشگاه های فرهنگی و ورزشی
ابطال تصویب نامه هیات وزیران (از زمان تصویب) به شماره 67604/ت 52058 هـ مورخ 28/5/94
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

ابطال تصویب نامه هیات وزیران (از زمان تصویب) به شماره 67604/ت 52058 هـ مورخ 28/5/94

رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان ابطال تصویب نامه هیات وزیران (از زمان تصویب) به شماره 67604/ت 52058 هـ مورخ 28/5/94 دادنامه: 120 تاریخ: 18/7/95 در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 67604/ ت 52058 هـ مورخ 28/5/94 هیات دولت از زمان تصویب، بر…..