برچسب: اهداف سازمان کنفرانس اسلامي
نگاهی به تاریخچه سازمان همکاری های اسلامی
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

نگاهی به تاریخچه سازمان همکاری های اسلامی

نگاهی به تاریخچه سازمان همکاری های اسلامی     دنیای حقوق: سازمان همکاریهای اسلامی، دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد با عضویت کشورهایی از چهار قاره است. سازمان صدای جمعی جهان اسلام و تضمین برای حفاظت و حمایت از منافع جهان اسلام در روح ترویج صلح بین‌المللی و هماهنگی میان افراد مختلف…..