برچسب: انتقاد شديد عفو بينالملل از سياستهاي انگليس در بحرين