برچسب: امتعه
پیشینه قانون‌گذاری جرم خیانت‌درامانت
۷ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پیشینه قانون‌گذاری جرم خیانت‌درامانت

پیشینه قانون‌گذاری جرم خیانت‌درامانت قانون‌گذار ایرانی در ادوار مختلف تاریخ حقوق ایران مبادرت به جرم‌انگاری دراین زمینه کرده است. از نخستین گامهای قانون‌گذار می‌توان از قانون مجازات عمومی سال 1304 یادکرد که نویسندگان این قانون ضمن بازنویسی ماده 408 قانون جزای فرانسه، در ماده 241 این جرم را با عنوان خیانت‌درامانت قابل‌تعقیب و مجازات شناختند…..

پیشینه قانون‌گذاری جرم
۳ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پیشینه قانون‌گذاری جرم

پیشینه قانون‌گذاری جرم خیانت‌درامانت قانون‌گذار ایرانی در ادوار مختلف تاریخ حقوق ایران مبادرت به جرم‌انگاری دراین زمینه کرده است. از نخستین گامهای قانون‌گذار می‌توان از قانون مجازات عمومی سال 1304 یادکرد که نویسندگان این قانون ضمن بازنویسی ماده 408 قانون جزای فرانسه، در ماده 241 این جرم را با عنوان خیانت‌درامانت قابل‌تعقیب و مجازات شناختند…..