برچسب: الزام
حجاب و الزامات حکومتی
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حجاب و الزامات حکومتی

از جمله مسائل چالشی پیرامون مسأله حجاب، نحوه برخورد حکومت با این امر است. به‌طورکلی از منظر فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی اندیشمندان اجتماعی، حکومتها می‌توانند اتباعشان را ملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند…