برچسب: اقرار صغیر و مجنون
اقرار در امور مدنی (حقوقی)
9 آبان 1395
بدون دیدگاه

اقرار در امور مدنی (حقوقی)

اقرار در امور مدنی (حقوقی) چیزهایی که ما می‌گوییم دو گونه هستند؛ یا کردن یا نکردن کاری را می‌خواهیم، مثل؛ «درس بخوان»، «شجاع باش»، «تقلب نکن». گفته می‌شود اینها «انشا» است یا «جنبه انشایی دارد». معنی این گفته این است که گوینده آنچه را می‌گوید واقعاً می‌خواهد و احتمال راست یا دروغ بودن در آنچه…..