برچسب: اقارب نسبی یا سببی
قرابت نسبی تا درجه سوم در بند۲ ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی بر اقارب نسبی یا سببی تا درّجه سوّم از هر طبقه اطلاق دارد
17 خرداد 1394
بدون دیدگاه

قرابت نسبی تا درجه سوم در بند۲ ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی بر اقارب نسبی یا سببی تا درّجه سوّم از هر طبقه اطلاق دارد

شماره پرونده ۹۸۰ ـ ۷۶ ـ ۹۳         نظریه شماره ۲۲۳۸/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳ سؤال ۱ ـ منظور از اقارب درجه اول درتبصره ماده۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با توجه  به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟ ۲ـ منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند۲ ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟…..