برچسب: اعطاء اختیار
اعطاء اختیار تعیین و وصول عوارض تفکیک عرصه
به شهرداری هنگام اخذ جواز غیرقانونی و غیرشرعی است
۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اعطاء اختیار تعیین و وصول عوارض تفکیک عرصه
به شهرداری هنگام اخذ جواز غیرقانونی و غیرشرعی است

تاریخ: 10 تیر 1395

کلاسه پرونده: 94/1058

شماره دادنامه: 244

موضوع رأی: ابطال بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394

شاکی: آقای امید محمدی
…