برچسب: اعسار زوج
حق حبس زوجه باوجود اعسار زوج
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق حبس زوجه باوجود اعسار زوج

یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته‌شده، حق حبس در نکاح می‌باشد؛یعنی زوجه می‌تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سؤالی که مقاله حاضر می‌کوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا باوجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟

پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، از طریق سپردن توسط زوج به حساب سپرده امانی قابل تصور می باشد
۲۵ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، از طریق سپردن توسط زوج به حساب سپرده امانی قابل تصور می باشد

شماره پرونده ۱۷۷۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواهی مذکور را…..