برچسب: اصل سلسله مراتب اداری
سازمانهای اداری
۲۴ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سازمانهای اداری

سازمانهای اداری     به مجموعه سازمانهایی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود.  با توجه به این‌که امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استانها و شهرستانها برابر دستور…..

بررسی اصل سلسله مراتب اداری
۲۴ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی اصل سلسله مراتب اداری

بررسی اصل سلسله مراتب اداری     اصل سلسله‌مراتب اداری یک جاده دوطرفه است ولی ضعف و شدت آن را از پائین به بالا و یا از بالا به پائین ازنظر خاص و ضمانت اجرایی یکسان برخوردار نیست و اصلی است استثناء پذیر؛ نه مطلق ولی استثنائات آن بسیار جزیی و نادرمی باشد… اصل سلسله‌مراتب…..