برچسب: اصل سلسله مراتب اداری
سازمانهای اداری
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

سازمانهای اداری

سازمانهای اداری     به مجموعه سازمانهایی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود.  با توجه به این‌که امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استانها و شهرستانها برابر دستور…..

بررسی اصل سلسله مراتب اداری
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

بررسی اصل سلسله مراتب اداری

بررسی اصل سلسله مراتب اداری     اصل سلسله‌مراتب اداری یک جاده دوطرفه است ولی ضعف و شدت آن را از پائین به بالا و یا از بالا به پائین ازنظر خاص و ضمانت اجرایی یکسان برخوردار نیست و اصلی است استثناء پذیر؛ نه مطلق ولی استثنائات آن بسیار جزیی و نادرمی باشد… اصل سلسله‌مراتب…..