برچسب: اصاله اللزوم
اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی

یاایها الذین آمنو واوفوا بالعقود(۱)والمومنون عند شروطهم.(۲) قانون مدنی مقرر می دارد:قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .دراین نوشته،هدف آن است که یکی از مهمترین وبحث انگیز ترین قواعد یااصول کلی قانونی مدنی(لزوم وفا به عقود)را بامقایسه آن در فقه اسلامی…..