برچسب: اسناد حقوق بین الملل
بایسته های حقوق بین الملل
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بایسته های حقوق بین الملل

تابعان یک سیستم حقوقی آنهایی هستند که حقوق به آنها صلاحیّت اقدام اعطا می کند یا برای آنها به رسمیت می شناسدهر موجودی نمی تواند تابع حقوق بین الملل باشد ؛ موجودی تابع حقوق بین الملل محسوب می شود که صلاحیّت اقدام داشته باشد یعنی حقوق بین الملل به آن صلاحیّت اقدام داده باشد؛البتّه قبل از صلاحیّت اقدام باید از صلاحیّت دارا شدن حقوق برخوردار باشد [اهلیّت تمتّع و اهلیّت استیفا ] …

جایگاه قاعده لاضرر در جرایم  زیست محیطی
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جایگاه قاعده لاضرر در جرایم زیست محیطی

هدف اصلی از حفاظت محیط‌زیست در منابع اسلامی و اسناد بشر دوستانه، پرهیز از آسیب‌رساندن به عناصر طبیعی است. محیط‌زیست موهبتی است الهی که استفاده مفید و صیانت از آن می‌تواند اثرات رو به رشدی در زندگی انسان و ارتقا کرامت انسانی داشته باشد…