برچسب: استخدام رسمی اداره کل امور مالیاتی
درخواست ابطال بخشنامه شماره 77177/1700 مورخ 3/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ارتباط با احتساب مدرک تحصیلی و ارتقا کارکنان به جهت مغایرت با تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتها وارد نبوده و حکم به رد آن صادر شد
۶ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درخواست ابطال بخشنامه شماره 77177/1700 مورخ 3/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ارتباط با احتساب مدرک تحصیلی و ارتقا کارکنان به جهت مغایرت با تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتها وارد نبوده و حکم به رد آن صادر شد

درخواست ابطال بخشنامه شماره 77177/1700 مورخ 3/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ارتباط با احتساب مدرک تحصیلی و ارتقا کارکنان به جهت مغایرت با تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتها وارد نبوده و حکم به رد آن صادر شد   کلاسه پرونده: هـ ع/ 90/290 تنظیم گزارش: 27 تیر 1395…..