برچسب: استاندارد
برگشت زدن قسمتی از وجه چک در شبکه بانکی کشور امکان پذیر است

۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

برگشت زدن قسمتی از وجه چک در شبکه بانکی کشور امکان پذیر است


طبق قانون چک برگشت زدن قسمتی از وجه چک در شبکه بانکی کشور امکان پذیر است.
همه روزه در بین شهروندان تعداد زیادی برگ چک در حال ردو بدل شدن است و دادوستتدهای بسیاری نیز بر هیمن اساس انجام می‌شود.
این در حالی است که بسیاری از دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان چک آشنایی با قوانین کشور در رابطه با چک ندارند…