برچسب: اذن
تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی

نویسندگان: علیرضا فصیحی زاده، داریوش کیوانی چکیده اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و…..

« تحلیل حقوقی اثر اذن ولی در نکاح دختر باکره »
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

« تحلیل حقوقی اثر اذن ولی در نکاح دختر باکره »

قانون مدنی در ماد&#۱۷۲۸; ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده و می گوید:« نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.»…

امکان رجوع ثالث به مدیون، در فرض پرداخت بدون اذن
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

امکان رجوع ثالث به مدیون، در فرض پرداخت بدون اذن

هرچند غالباً ایفای دین از ناحیه مدیون صورت می‌گیرد، لیکن ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است و شخص ثالث می‌تواند بنا بر انگیزه‌های مختلفی به‌جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مال معرفی نماید..

نقش ایجابی و سلبی اذن در ضمان
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقش ایجابی و سلبی اذن در ضمان

وجود یا عدم وجود اذن در عقود و ایقاعات، قراردادها و به‌طورکلی همه‌ رفتارها و اعمال حقوقی و به دنبال آن روابط عرفی و اجتماعی انسانها، یکی از عناصر مهم و حیاتی بشر به شمار می‌رود، به‌عنوان نمونه، در حقوق اموال مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است، در مباحث مربوط به قراردادها و حقوق خانواده، نقش و تأثیر اذن موردتوجه قرارگرفته است، ضمن بحث از عقودى مانند؛ بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره، به بیان احکام و آثار آن پرداخته‌شده است…

نقش عرف در تفسیر حقوقی

۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقش عرف در تفسیر حقوقی


نقد دادنامه صادره از دادگاه استان تهران
خانمها (الف)، (ب)، (ج)– دادخواستی به طرفیت آقای (د)، به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف تقدیم شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی تهران نموده توضیح داده‌اند که پس از فوت مورث ایشان خوانده به‌عنوان یکی از ورثه بدون داشتن اذن تصرف از سایرین پلاک ثبتی موضوع دعوا را در تصرف دارد خوانده به تصرف خود اقرار و دلیلی برداشتن اذن اقامه نکرده دادگاه با ارجاع به کارشناس و تعیین میزان اجرت‌المثل به نفع خواهانها رأی داده دادباخته به دادنامه اعتراض می‌نماید و شعبه ۱۵ دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با دو استدلال دادنامه نخستین را نقض می‌نماید …

استقلال مالی زن و اذن شوهر
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

استقلال مالی زن و اذن شوهر

پرسش: زنی معتقد است که چون استقلال مالی دارد و حقوق‌بگیر است و در هفته چندین روز تدریس دارد، نیازی به کسب اجازه از شوهر نداشته و به خاطر همین مسأله در هیچ موردی حق رفتن به منزل خواهر، پدر، برادر و یا فامیل، نیازی به رضایت شوهر نمی‌بیند و اعتقادش بر این است که خانمهایی که شاغل هستند با خانمهایی که خانه‌دار هستند حکمشان فرق می‌کند و در هیچ موردی اجازه و یا رضایت شوهر برایشان ملاک نیست.
آیا این عقیده درست است؟
؟؟