برچسب: ادغام
ادغام معاونت فرهنگی
 و دانشجویی به دانشگاهها واگذار شد

۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ادغام معاونت فرهنگی
 و دانشجویی به دانشگاهها واگذار شد


رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به مأموریت مشترک بین معاونت فرهنگی و معاونت دانشجویی دانشگاهها، اظهار کرد: ادغام معاونت دانشجویی با معاونت فرهنگی دانشگاهها به هیأت امنای هر دانشگاه سپرده شد، اما در حوزه ستادی هر دو معاونت کار خود را دنبال می‌کنند.
…