برچسب: ادغام معاونت
اصلاح ساختار
 دانشگاه علمی کاربردی

۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصلاح ساختار
 دانشگاه علمی کاربردی


سرپرست دانشگاه علمی کاربردی از تغییر نمودار سازمانی دانشگاه خبر داد و گفت: باهدف افزایش نظارت بر کیفیت فعالیتها و ارزیابی مستمر مراکز، دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به معاونت ارتقاء یافت.
محمدحسین امید گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای سیاستهای جدید خود درزمینه ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه تغییراتی در نمودار سازمانی دانشگاه ایجاد کرده است.
..

معاونتهای دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی ادغام می‌شوند

۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معاونتهای دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی ادغام می‌شوند


معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی از ادغام معاونتهای دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه خبر داد.
دکتر کامران داوری، با اشاره به‌ضرورت این اقدام اظهار کرد: ضرورت اصلی ادغام معاونتهای فرهنگی و دانشجویی این است که در ساختار وزارت علوم دانشگاههایی مانند فردوسی نباید بیشتر از 5 معاونت داشته باشند.
وی ادامه داد: مسؤولین دانشگاه فردوسی پس از بررسیهای مختلف به این نتیجه رسیدند ادغام این دو معاونت بهتر از سایر معاونتهاست…