برچسب: اداره کل حقوقي قوه قضاييه
شکایت ترک انفاق
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

شکایت ترک انفاق

شکایت ترک انفاق شماره پرونده 2327 ـ 1/168 ـ 94 نظرمشورتی شماره 12/95/7 مورخ 8/1/1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤال در شکایت ترک انفاق همسر دایم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی…..