برچسب: اداره کل حقوقي قوه قضائيه
تقسیط جزای نقدی
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

تقسیط جزای نقدی

تقسیط جزای نقدی شماره پرونده 1280 ـ 1/168 ـ 94 نظرمشورتی شماره 121/95/7 مورخ 30/1/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه سؤال با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم‌علیه هست یا صرف درخواست کفایت می‌کند؟ جواب صدور رأی درباره تقسیط…..

حفظ ادله توسط ضابطین
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

حفظ ادله توسط ضابطین

حفظ ادله توسط ضابطین شماره پرونده 2245 ـ 1/168 ـ 94 نظرمشورتی شماره 7/95/7 مورخ 8/1/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه سؤال در ماده 57 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تکلیف ضابطین مبنی بر حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی درمواردی که در هنگام بازرسی از محلی ادله اسباب یا…..

اثر رضایت اولیای دم به مباشر جرم، نسبت به معاون نیز قائل تسری است
1 شهریور 1395
بدون دیدگاه

اثر رضایت اولیای دم به مباشر جرم، نسبت به معاون نیز قائل تسری است

اثر رضایت اولیای دم به مباشر جرم، نسبت به معاون نیز قائل تسری است   شماره پرونده 372 ـ 1/186 ـ 94 نظر شماره مشورتی 994/94/7 مورخ21/4/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش 1 ـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد…..

شهرداری
11 شهریور 1393
بدون دیدگاه

شهرداری

– شهرداری جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است. نظریه شماره۱۶۳۳/۹۲/۷                تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۲ سؤال برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر…..

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی‌باشد، و نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه، زوجه می‌تواند از طریق معرفی اموال زوج به اجرای احکام استیفاء‌ حق نماید
29 مرداد 1393
بدون دیدگاه

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی‌باشد، و نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه، زوجه می‌تواند از طریق معرفی اموال زوج به اجرای احکام استیفاء‌ حق نماید

نظریه شماره۱۷۸۴/۹۲/۷                تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ سؤال با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت ۲۰۰ قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می‌کند آیا می‌تواند برای ۲۰۰ قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای ۱۱۰ سکه حق بازداشت دارد و…..

اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد.
29 مرداد 1393
بدون دیدگاه

اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد.

نظریه شماره 1334/92/7                  تاریخ 8/7/92 سوال: به دنبال تصویب اجرایی شدن قانون اخیر حمایت خانواده رویه­های متعدد و گاها متنا قضی توسط محاکم در رابطه با محکومین مالی قبلی به تادیه اقساط مهریه اعمال می‌گردد به طوریکه زوجهایی که قبل از تصویب این قانون برابر اجراییه ثبتی و یا احکام محاکم بیش از 110 سکه…..

دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است.
29 مرداد 1393
بدون دیدگاه

دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است.

نظریه شماره۱۵۴۵/۹۲/۷                تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ سؤال آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می‌باشد یا خیر؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه دستور بازداشت…..

هزینه دادرسی پرونده‌های مطرح در شوراهای حل اختلاف بر اساس ماده 24قانون شوراهای حل اختلاف وصول می‌شود.
29 مرداد 1393
بدون دیدگاه

هزینه دادرسی پرونده‌های مطرح در شوراهای حل اختلاف بر اساس ماده 24قانون شوراهای حل اختلاف وصول می‌شود.

نظریه شماره 1501/92/7                 تاریخ 12/8/92 سوال: دراجرای بند6 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت اصلاحی 89 (موضوع بند 36 بخش 6 تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه 89 کل کشور-جدول پیوست)آیا مراجعین به شوراهای حل اختلاف که رسیدگی به دعاوی آنها تابع تشریفات دادرسی نمی‌باشد نیزباید ازبابت اوراق دادخواست واجرائیه احکام که موضوع…..

محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین نمی‌باشد.
29 مرداد 1393
بدون دیدگاه

محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین نمی‌باشد.

نظریه شماره۱۶۷۰/۹۲/۷                تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ سؤال آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره…..

تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و منوط به تقاضای محکوم‌علیه نیست. چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.
29 مرداد 1393
بدون دیدگاه

تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و منوط به تقاضای محکوم‌علیه نیست. چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.

نظریه شماره۱۷۵۵/۹۲/۷                تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ سؤال ۱ـ آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می‌باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم­علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟ ۲ـ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم­علیه غایب و غیرمطلع مراجعه…..