برچسب: اخذ قرار
مزاحمان تلفنی و پیامکی
۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مزاحمان تلفنی و پیامکیبه یاد می‌آورم زمانی که تلفن ثابت در منازل در همه جا حتی مناطق دوردست همه گیر شد و گوشی‌ای که گاهی اوقات پشت هم زنگ می‌خورد؛ با صدای زنگ تلفن مجبور می‌شدی سریعتر سمت گوشی بروی شاید کسی کار مهمی داشته باشد و تلفن قطع شود.
نفس نفس زنان به گوشی تلفن می‌رسیدی همین که گوشی را برمی داشتی کسی آن طرف گوشی فقط فوت می‌کرد و تو آنچنان حرص می‌خوردی که قابل توصیف نبود…