برچسب: اختلال تنفسی
مجازات حمل غیرمجاز گاز اشک‌آور

۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مجازات حمل غیرمجاز گاز اشک‌آور


حمل و نگهداری گازهای بی‌هوش کننده و بی‌حس‌کننده بدون مجوز جرم است و برای حمل و نگه‌داری گازهای بی‌هوش کننده و بی‌حس‌کننده از شش ماه تا دو سال حبس و برای حمل و نگهداری شوکر مجازات نودویک روز تا شش ماه حبس در نظر گرفته‌شده است.
شوک دهنده‌ها و شوکرها به هر نوع وسیله‌ای گفته می‌شود که انواع انرژی الکتریکی و غیر آن را به‌صورت شوک به بدن انسان وارد می‌کند و فرد را دچار بی‌حرکتی و ناتوانی موقت می‌کند. گازهای اشک‌آور بی‌هوش کننده وبی حس کننده هستند و این گازها موجب تحریک، سوزش شدید به همراه آب‌ریزش از چشم و بینی و اختلال تنفسی می‌شوند.
…