برچسب: اجازه ولى
اخذ اجازه از دادگاه 
در عقد نکاح

۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اخذ اجازه از دادگاه 
در عقد نکاح


پرسش: برای خاله فردی خواستگار­های زیادی آمده که بیشتر آنها افراد خوبی بوده‌اند ولی پدر ایشان آنها را رد کرده است. او می‌گوید فقط با فامیل من باید ازدواج کند! حال می‌خواهم بدانم تکلیف او با چنین پدری چیست و چه راهی را باید در پیش گیرد؟
؟؟