برچسب: ابطال
خاورمیانه عربی و کوانسیون نیویورک
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خاورمیانه عربی و کوانسیون نیویورک

کنوانسیون 1958 نیویورک در مقایسه با پروتکل 1923 ژنو و کنوانسیون 1927 ژنو، متداولترین مکانیسم حقوقی برای اجرای آرای داوری تجاری بین المللی به شمار می رود. یکی از ویژگیهای کنوانسیون نیویورک شرط معامله متقابل ) مذکور در بند3از ماده 1 کنوانسیون است ، که بر اساس آن قابلیت اعمال کنوانسیون نسبت به آراء داوری صادره در قلمرو دیگر کشورهای متعاهد را محدودساخته و از اجرای رای خودداری می نماید…

صرفا 15 روز مرخصی  استفاده نشده کارمندان  در طول سال قابل ذخیره است و  قوانین خاص از جمله مرخصی استحقاقی ناشی از  کسر ساعت کار جانبازان و عدم استفاده از آن موجب افزایش آن نمی ‌شود
۹ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

صرفا 15 روز مرخصی استفاده نشده کارمندان در طول سال قابل ذخیره است و قوانین خاص از جمله مرخصی استحقاقی ناشی از کسر ساعت کار جانبازان و عدم استفاده از آن موجب افزایش آن نمی ‌شود

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 246/1090/ی-16/5/1390 معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران شاکی: آقای عباسعلی باقیان

شماره دادنامه: 1187

تاریخ دادنامه: 5/11/1395

کلاسه پرونده: 93/928

شاکی: آقای عباسعلی باقیان…

درخواست ابطال بخشنامه بانک صادرات به لحاظ دولتی نبودن بانک مذکور قابل‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
۷ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درخواست ابطال بخشنامه بانک صادرات به لحاظ دولتی نبودن بانک مذکور قابل‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 27/184/91-15/6/1391 بانک صادرات ایران شاکی: 1- آقای یوسف کاظمی آشتیانی 2- خانم ناهید جنتی پور با وکالت آقای شهریار زاخری…

ابطال مصوبه شورای شهر
۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ابطال مصوبه شورای شهر

بند الف ماده (24) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1394 با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای دیگر ابطال شد…

نکته‌هایی از قانون تجارت
۲۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکته‌هایی از قانون تجارت

قرارداد ارفاقی:
در قانون تجارت تعریفی از قرارداد ارفاقی ارائه نشده است و تنها مقرر گشته: عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به‌موجب نظامنامه مذکور در ماده 467 معین‌شده به‌توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول‌شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید، موضوع دعوت مجمع طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود. (م. ۴۷۶ ق.ت)
…

ابطال و تصحیح بند 6-1 دستورالعمل اجرایی مربوط به تسهیلات فرزندان اعضای هیأت‌علمی به شماره 69312/
و مورخ 14/5/1392 در هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ابطال و تصحیح بند 6-1 دستورالعمل اجرایی مربوط به تسهیلات فرزندان اعضای هیأت‌علمی به شماره 69312/
و مورخ 14/5/1392 در هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری


دادنامه: 64
تاریخ صدور: 19/4/95

مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی پژوهشی، فرهنگی

شاکی: حبیب اله …

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری…

ابطال مواد 75 الی 84 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ابطال مواد 75 الی 84 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334


موضوع شکایت وزارت دادگستری جهت ابطال مواد 75 الی 84 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 از سوی دیوان عدالت موردپذیرش قرار داده نشد.

کلاسه پرونده: هـ ع/92/864

دادنامه: 6

شـاکــی: آقای مرتضی …


آموزش و فنون لایحه نویسی

۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آموزش و فنون لایحه نویسی


در مورد آموزش لایحه نویسی باید گفت که آموزش خاصی نمی خواهد ، وکلا به‌جای زیاده نویسی باید سعی کنند کل مطلب را درلایحه بنویسند. دکتر شمس می‌فرمود در دادخواست همه تیرهای خود را بیاندازید و تیری برای روز مبادا نگه ندارید که روز مبادایی وجود ندارد…

وضع و برقراری عوارض جهت نصب تابلو و ایجاد شعبه بانک
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وضع و برقراری عوارض جهت نصب تابلو و ایجاد شعبه بانکشماره دادنامه: 167

موضوع رأی: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها

شاکی: بانک تجارت استان قم شورای اسلامی شهر قم
ابطال ماده 16 و‌بندهای 1-16، 2-16 و‌بند الف و‌تبصره ذیل آن و‌بندهای الف-1 و‌الف-2 مصوبه شماره 3488/ش-14/11/1382 2 90/880 بانک صادرات بوشهر شورای اسلامی شهر بوشهر…