برچسب: آیین دادگستری
خاطره‌ای که از ذهن قاضی پاک نمی‌شود
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

خاطره‌ای که از ذهن قاضی پاک نمی‌شود

خاطره‌ای که از ذهن قاضی پاک نمی‌شود دو کبوتر یک پرواز نوبت کشیک شب بازپرس ویژه قتل بود. در زمانهای کشیک باید دائماً گوش‌به‌زنگ باشد. زنگ تلفن هر آن ممکن بود به صدا دربیاید (در آن زمانها موبایل نیامده بود.) و خبر از مردن کسی بدهد یا از نوع قتل یا فوت مشکوک و یا…..