برچسب: آيين رفتار حرفه‌اي وکلاي مدافع
«آیین رفتار حرفه‌ای وکلای مدافع»
24 آذر 1395
بدون دیدگاه

«آیین رفتار حرفه‌ای وکلای مدافع»

تصویر ذهنی شما از وکیل چگونه است؟ مرد یا زنی موقر، مودب، متین، در کار خود با صلابت، محکم و استوار ، این چیزی است که در عالم واقع از وکیل توقع داریم و باید چنین باشد. در قسمت گذشته و در ادامه بحث از بخش چهارم آیین رفتاری مواد 16 تا 18 از لزوم رازداری گفتیم از این گفتیم که اگر منافع وکیل و موکل با هم تعارض بود بایستی از وکالت استغفا دهد و دیگر مواردی که می تواند وی را در امر خطیر وکالت یاری کند اکنون به ماده 19 این آیین نامه اشاره می کنیم…

آیین رفتار حرفه‌ای وکلای مدافع
23 آذر 1395
بدون دیدگاه

آیین رفتار حرفه‌ای وکلای مدافع

تصویر ذهنی شما از وکیل چگونه است؟ مرد یا زنی موقر، مودب، متین، در کار خود با صلابت، محکم و استوار ، این چیزی است که در عالم واقع از وکیل توقع داریم و باید چنین باشد. در قسمت گذشته که بحث ما درباره بخش چهارم از آیین رفتاری وکلا و موضوع روابط وکیل با موکل بود گفتیم که وکیل باید شفاف سازی کند تا موکل در تاریکی و ناآگاهی نماند از دوستی و مسألمت در جامعه سخن بگوید و در این راستا تلاش کند به موکل خود امید واهی ندهد و سایر وظایفی که ذیل مواد 13 تا 15 آمد اکنون از ماده 16 تا 18 این آیین نامه را بررسی می کنیم…

آیین رفتار حرفه‌ای وکلای مدافع
2 آذر 1395
بدون دیدگاه

آیین رفتار حرفه‌ای وکلای مدافع

آیین رفتار حرفه‌ای وکلای مدافع ( قسمت سوم) تصویر ذهنی شما از وکیل چگونه است؟ مرد یا زنی موقر، مودب، متین، در کار خود با صلابت، محکم و استوار ، این چیزی است که در عالم واقع از وکیل توقع داریم و باید چنین باشد. در شماره قبل گفتیم که وکیل باید به وکلات از…..