برچسب: آفرینش
مبدأ آفرینش

۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مبدأ آفرینش


دوره دکتری حقوق برای اولین بار در ایران آغاز شده بود. استادی در کلاس درباره مبدأ آفرینش و شعور خداوند و احاطه خالق برجهان آفرینش صحبت می کرد یکی از دانشجویان که تازه از اروپا آمده بود، بلند شد و گفت…