برچسب: آریائیها
حقوق در ایران باستان
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

حقوق در ایران باستان

حقوق در ایران باستان در فرهنگهای کهن ایران، یعنی تا پیش از تأسیس دولتهای ماد و پارس، مفاهیم حقوقی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت، اما بعدها نظام قضائی با پشتوانه حکومتهای متمرکز به‌صورت امری عرفی پذیرفته شد. عیلام قریب چهار هزار سال (ق.م) به تأسیس نظام حقوقی دست زدند و…..