برچسب: آبیک
صدور پروانه ساخت
 برای زمینهای قولنامه ای ممنوع است
۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

صدور پروانه ساخت
 برای زمینهای قولنامه ای ممنوع است

بند 8 نامه شماره 932/4/40/237-7/12/1391 فرماندار شهرستان آبیک به شهرداری آبیک مبنی بر موافقت با پیشنهاد شهردار جهت صدور پروانه ساخت اراضی قولنامه‌ای مغایر قانون و مورد ابطال قرار گرفت.

کلاسه پرونده: 94/277
شماره دادنامه: 266

موضوع رأی: ابطال بند 8
مصوبه شماره 932/4/40/237-7/12/1391فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 245252مورخ 23/12/1393 اعلام کرده است…