دسته: نقد، نظر و تحلیلRSS
نقدی بر یک بخشنامه
30 فروردین 1396
بدون دیدگاه

نقدی بر یک بخشنامه

رئیس قوه قضاییه اخیراً به قضات دستور داده‌اند که به اسناد پلیس اهمیت نداده و صرفاً به اسناد دفترخانه‌ها ترتیب اثر بدهند…

لزوم یا عدم لزوم تقویم خواسته‌های غیر اصلی
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

لزوم یا عدم لزوم تقویم خواسته‌های غیر اصلی

پرسش- در صورت تعدد خواسته های مقیّد در دادخواست بدوی مثل خلع‌ید، مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارات و قلع‌وقمع، آیا باید همه خواسته ها تقویم شوند یا فقط دعوای اصلی؟ …

چگونگی اسقاط خیارات
18 اسفند 1395
بدون دیدگاه

چگونگی اسقاط خیارات

اسقاط، عملی حقوقی است و مانند اعمال حقوقی دیگر باید به‌گونه‌ای ابراز گردد تا مترتب اثر باشد و صرف قصد و نیت در تحقق آن کافی نیست …

گذری بر چکیده آرای قضایی
18 اسفند 1395
بدون دیدگاه

گذری بر چکیده آرای قضایی

در این شماره از روزنامه نیز چکیده تعداد 18 رای بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص نکاتی پیرامون مسائل مرتبط با خیارات تقدیم می شود…