دسته: قوانین و مقررات مدنیRSS
قانون راجع به ترکه اتباع خارجه مصوب 1311
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون راجع به ترکه اتباع خارجه مصوب 1311

‌ماده واحده – وزارت عدلیه مجاز است ترتیب محافظت و اداره و تصفیه ترکه اتباع خارجه را که در ایران یا در خارجه وفات کرده و در ایران اموالی‌دارند با رعایت حقوق عمومی بین‌المللی و اصل معامله متقابله به موجب نظامنامه معین نماید. ‌چون به موجب قانون 30 فروردین ماه 1311 (‌وزیر عدلیه مجاز است…..

قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب 1313
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب 1313

‌ماده اول – نسبت به اموال متوفایی که وراث او معلوم نیست و اموالی که صاحبان آنها غیر معلوم است مطابق مواد ذیل رفتار می‌شود. ‌ماده دوم – در مورد متوفایی که وراث آنها معلوم نیست پارکه بدایت محل باید فوت آنها را به طوری که شناخته شوند در جراید کثیرالانتشار اعلان‌نماید. ‌ماده سوم –…..

قانون راجع به ورود،اقامت و خروج اتباع بیگانه مصوب 1310
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون راجع به ورود،اقامت و خروج اتباع بیگانه مصوب 1310

ماده 1 – هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند. ‌ماده 2 – اجازه ورود به ایران و عبور از آن به وسیله ویزای مأمورین ایران در خارجه در روی تذکره و یا اوراق و شهادت‌نامه‌های هویت صادره از‌طرف دولت متبوعه…..

قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

ماده 1 – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل…..

قانون امور حسبی مصوب 1319
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون امور حسبی مصوب 1319

باب اول – در کلیات ‌ماده 1 – امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. ‌ماده 2 – رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب…..

قانون مدنی مصوب 1307
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون مدنی مصوب 1307

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف…..