دسته: قوانین و مقررات تجاریRSS
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

‌قسمت اول – پول ‌ماده 1 – ‌الف – واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. ب – یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای خالص است. ج – تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر…..

لایحه قانون تجارت 1391
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

لایحه قانون تجارت 1391

باب اول : تجار و معاملات تجارتی ماده ۱: تاجر شخصی است که به منظور کسب منفعت مادی، برای خود به فعالیت تجارتی اشتغال دارد. ماده ۲: فعالیت های ذیل ذاتاً تجارتی محسوب م یشوند: الف هرگونه فعالیت توزیعی یا خدماتی، مانند: ۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی جان، مادی یا…..