دسته: قوانین و مقررات اداریRSS
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در جلسه علنی مورخ…..

قانون شرایط عمومی پیمان مصوب 1342
۳ اسفند ۱۳۹۵
2 دیدگاه

قانون شرایط عمومی پیمان مصوب 1342

مصوب جلسه 86 – 27/3/1342 هیات عامل فصل اول ـ تعاریف اصطلاحات و کلمات مندرج در اسناد و مدارک موضوع ماده 2 پیمان به شرح زیر تعریف می شود: ماده 1 ـ پیمان مراد از پیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که درماده 2 پیمان تحت عنوان «اسناد و مدارک پیمان » باتوجه به تبصره…..

قانون استخدام کشوری مصوب 1345
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون استخدام کشوری مصوب 1345

فصل اول – کلیات ‌ماده 1 – تعاریف: ‌الف – استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی است. ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌گردد. پ – حکم رسمی عبارت از دستور…..

قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383

فصل اول‌ ـ کلیات‌ ماده ۱ـ کاربرد الف ‌ ـ این‌ قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ می‌رسد و تنها در معاملاتی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌شود‚ کاربرد دارد. ب ‌ ـ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها‚ سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌‚ مؤسسات‌ انتفاعی‌…..