دسته: دو هفته نامه یازدهم سال93(شماره41)RSS
متفرقه
۲۵ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

متفرقه

اعیانی موجود در ذیل تبصره ماده ۵۵ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با توجه به کلمه«احداث شود» ناظر فقط به اعیانی است  و شامل درختان و نهال‌های مغروسه نمی‌شود. شماره پرونده ۱۷۸۱ ـ ۸۴ ـ ۹۲   سؤال از آنجایی که طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت…..

حقوق ثبت
۲۵ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

حقوق ثبت

دادگاه در صورت احراز عدم ابلاغ تصمیم واحد ثبتی و صورت مجلس افرازی، می‌تواند ابلاغ را ابطال و اعتراض به واحد ثبتی را خارج از وقت 10 روز مقرر پذیرفته و مبادرت به رسیدگی نماید. شماره پرونده ۱۸۰۹ ـ ۵۹ ـ ۹۲ سؤال اداره ثبت اسناد و املاک حسب تقاضای یکی از مالکان مشاعی ملک…..

آیین دادرسی مدنی -مطالبه خسارت
۲۵ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

آیین دادرسی مدنی -مطالبه خسارت

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه  موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی منوط به اینست که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز امتناع) قابل طرح است. شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲ سؤال احتراماً…..

قانون مجازات اسلامی- مطالبه دیه
۲۵ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

قانون مجازات اسلامی- مطالبه دیه

مطالبه دیه ناشی از حادثه به عنوان یکی از اقسام مجازات‌ها مشمول مرور زمان نمی‌گردد، و پس از گذشت زمان  طرح شکایت کیفری بلااشکال است. شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ شماره پرونده ۱۸۵۴ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۲ سؤال احتراماً چنانچه فردی علیه اداره برق شکایت نماید که بیست سال پیش که کارگر اداره برق بوده به لـحاظ عدم…..