دسته: دو هفته نامه چهارم سال93(شماره34)RSS
تعلق خسارت تاخیر تادیه به مبلغی که به عنوان خسارت عدم انجام تعهد مورد حکم دادگاه قرار گرفته است منوط است به طرح دعوی مستقل و صدور حکم قطعی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه
۱۱ شهریور ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

تعلق خسارت تاخیر تادیه به مبلغی که به عنوان خسارت عدم انجام تعهد مورد حکم دادگاه قرار گرفته است منوط است به طرح دعوی مستقل و صدور حکم قطعی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه

شماره پرونده ۱۵۸۵ ـ ۶۲ ـ ۹۲ سؤال آیا خسـارت تـأخیـر تأدیه موضـوع مـاده ۵۲۲ قانون آییـن دادرسی مـدنی به مبلغی که کارشـناسان به عنوان خسـارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟ نظریه شماره۲۰۶۵/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیأت…..

مسائل آیین دادرسی مدنی 1-2- صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری  شدن رأی نمی‌گردد.
۱۱ شهریور ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

مسائل آیین دادرسی مدنی 1-2- صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی نمی‌گردد.

شماره پرونده ۱۵۲۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال آیا در پرونده­های خانوادگی­ موضوع ماده ۴ حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ حضور خوانده در جلـسات طرح مداخله به منظورکاهش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده ۲۵ و فصل دوم قانون مذکور می­باشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟ نظریه شماره۲۰۱۷/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ با…..

به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود و تاثیری بر مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل به علت خاص بودن قانون صدور چک ندارد.
۱۱ شهریور ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود و تاثیری بر مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل به علت خاص بودن قانون صدور چک ندارد.

شماره پرونده ۱۵۴۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و محدودیت  زمانی شاکی در اعلام شکایت در جرایم قابل گذشتی که قبل از لازم­الاجراءشدن این قانون  واقع شده است جاری است؟ ۲ـ باتوجه به اینکه در آن مهلت یکساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای…..

مسائل قانون مجازات اسلامی 1-1- چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است.
۱۱ شهریور ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

مسائل قانون مجازات اسلامی 1-1- چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ شماره پرونده ۱۶۰۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۵ و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا…..