دسته: دو هفته نامه پنجم سال94(شماره59)RSS
مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هم موظف به رعایت مقررات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف مربوط به خود می باشند
۸ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هم موظف به رعایت مقررات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف مربوط به خود می باشند

شماره پرونده ۱۴۹۹ ـ ۲۴۵ ـ ۹۳ سؤال آیا مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی موظف به رعایت مقررات و آئین‌نامه­های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ آیا این آیین‌نامه‌ها و قوانین در حکم قواعد آمره برای مؤسسات مذکور محسوب شده که عدم رعایت آن باعث ابطال…..

دادگاه در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدودکردن حقوق دیگران را داده است، حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و…) را ندارد
۸ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

دادگاه در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدودکردن حقوق دیگران را داده است، حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و…) را ندارد

شماره پرونده ۱۴۴۶ـ ۱/۳ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سهام متعلق خود در شرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رأی درشرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می‌باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن…..

مسایل اجرای احکام مدنی
۸ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

مسایل اجرای احکام مدنی

توقیف سهم محکوم علیه در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی‌گردد چنانجه شرکت با کارشناسان جهت ارزیابی موضوع سهام شرکت که به عنوان محکوم به معرفی شده است همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای…..

هرگاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نماید
۸ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

هرگاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نماید

شماره پرونده ۲۶۰ ـ ۷۵ ـ ۹۳ سؤال یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح نامه که درآن بایع یک نفر و خریدار ۵ نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه، منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به۳ نفر ازخریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه…..

مسایل آیین دادرسی مدنی
۸ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

مسایل آیین دادرسی مدنی

هرگاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یادشده باید از یکدیگر تفکیک و به هر یک، دادگاه در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی کند.

مسایل آیین دادرسی مدنی
۸ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

مسایل آیین دادرسی مدنی

صرف انعقاد چند عقد صلح مجزا در یک صلح‌نامه ، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال پاره‌ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمی باشد.

انفصال از خدمات دولتی (به طور موقت) یکی از مصادیق محرومیـت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن می تواند از درجه ۵ یا ۶ یا ۷ مجازاتهای تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود
۷ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

انفصال از خدمات دولتی (به طور موقت) یکی از مصادیق محرومیـت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن می تواند از درجه ۵ یا ۶ یا ۷ مجازاتهای تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود

شماره پرونده ۱۱۸۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ در مجازاتهای تکمیلی چنانچه وفق ماده۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس گردد آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان می­گردد یا خیر؟ ۲ـ با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و درجه‌بندی مجازاتهای تعزیری، مجازات انفصال…..

شماره پرونده ۱۴۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳ سؤال  چنانچه قـاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟ نظریه شماره ۲۱۳۳/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) درخصوص مورد انجام‌نشده تا تلقی‌اظهارنظر گردد، لذا ازموارد رد دادرس نمی‌باشد.
۷ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

شماره پرونده ۱۴۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳ سؤال چنانچه قـاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟ نظریه شماره ۲۱۳۳/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) درخصوص مورد انجام‌نشده تا تلقی‌اظهارنظر گردد، لذا ازموارد رد دادرس نمی‌باشد.

شماره پرونده ۱۴۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳ سؤال چنانچه قـاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟ نظریه…..

مسایل آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری
۷ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

مسایل آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری

در مورد اتهامات متعدد دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می‌کند. و در صورت صدور احکام متعدد قطعی اعمال مقررات تعدد باید مطابق ماده۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود. شماره پرونده ۱۴۸۴ ـ…..

در فرضی بی‌احتیاطی راننده که موجب فوت و مصدومیت عده‌ای شود ، موضوع  مشمول مقررات  تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین، فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است
۷ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

در فرضی بی‌احتیاطی راننده که موجب فوت و مصدومیت عده‌ای شود ، موضوع مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین، فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است

شماره پرونده ۱۴۹۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر در یک حادثه رانندگی دو نفر مقتول و سه نفر مجروح گردند، آیا باید پنج مجازات تعیین نمود یا یک مجازات؟ نظریه شماره ۲۱۲۶/۹۳/۷ ـ ۵/۹/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرضی…..