دسته: دو هفته نامه هشتم سال93(شماره38)RSS
شورا‌های حل اختلاف تقویم خواسته از تشریفات دادرسی تلقی و در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد
۲۱ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

شورا‌های حل اختلاف تقویم خواسته از تشریفات دادرسی تلقی و در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد

ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به دادگاهـهای تجدیدنظر استان است و در دادگاههای عمومی نسبت به آرای ‏شورای حل اختلاف موقعیت ندارد.‏ دادگاه‌های حقوقی در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از سوی قضات شورای حل اختلاف رأی را نقض و ‏رسیدگی ماهوی می‌نماید. ‏ شماره پرونده ۱۴۷۰ ـ…..

مسایل قانون چک اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک ‏خواهد بود
۲۱ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

مسایل قانون چک اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک ‏خواهد بود

شماره پرونده ۱۴۷۶ ـ ۸۸ ـ ۹۲‏ سؤال ‏ حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان