دسته: دو هفته نامه نهم سال93(شماره39)RSS
دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند
۲۲ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند

شماره پرونده ۱۵۲۳ ـ ۱۹/۱ ـ ۹۲   سؤال با توجه به اینکه اینجانب به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حفظ سمت و به موجب ابلاغ قضایی دیگر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه اجازه رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان را دارم و متن ابلاغ صادره نیز بدین…..

در فرضی که محکومٌ‌علیه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی‌کند، لغو اجازه معالجه در خارج از زندان جهت معالجه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری با منع قانونی مواجه نیست
۲۲ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

در فرضی که محکومٌ‌علیه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی‌کند، لغو اجازه معالجه در خارج از زندان جهت معالجه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری با منع قانونی مواجه نیست

شماره پرونده ۱۶۵۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲ سؤال همچنانکه درماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکوم‌علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم  موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم‌علیه باشد که در اینصورت دادگاه با تشخیص  پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب…..

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد
۲۲ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ شماره پرونده ۱۶۸۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می‌توان از مصادیق معاذیر پیش‌بینی شده در تبصـره ماده۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر…..

آرای صادره از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری قابل اعاده دادرسی نمی‌باشد
۲۰ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

آرای صادره از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری قابل اعاده دادرسی نمی‌باشد

شماره پرونده ۱۶۰۶ ـ ۶۶ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ درخصوص پرونده‌های کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری، آیا شهرداریها شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا خیر؟ و آیا می‌تواند در هر یک از مراحل رسیدگی و اجرای رأی کمیسیون از شکایت خود منصرف و موجب مختومه شدن پرونده گردد یا خیر؟ ۲ـ چنانچه موجب و مبنای صدور رأی…..

مقصود از وسایل و ابزار کار کسبه مذکور در بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، وسائلی مانند ترازو می‌باشد
۲۰ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

مقصود از وسایل و ابزار کار کسبه مذکور در بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، وسائلی مانند ترازو می‌باشد

شماره پرونده ۱۶۲۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲ سؤال زوج مبل فروش می‌باشد و چند دست مبل (۴ دست) در اجرای تأمین خواسته از وی توقیف شده آیا اموال توقیفی جزء مستثنیات دین می‌باشد و ابزار کار وی محسوب می‌شود یا خیر؟ نظریه شماره۲۱۷۱/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مقصود از وسایل…..

چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول نکرده باشند،طرف دعوای طلبکاران متوفی نمتوانند قرار گیرد
۲۰ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول نکرده باشند،طرف دعوای طلبکاران متوفی نمتوانند قرار گیرد

شماره پرونده ۱۶۶۷ ـ ۱۱ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ با عنایت به ماده ۱۶۷ قانون امور حبسی آیا طلبکاری که مستند طلب وی چک سند لازم‌الاجراء است حق مهر و موم‌ ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه درماده مذکور قید مستند به سند رسمی یا حکم قطعی آورده است و…..