دسته: دو هفته نامه اول سال 93 (شماره 31)RSS
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی نماید.
۸ شهریور ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی نماید.

شماره پرونده ۱۳۸۳- ۷/۹- ۹۲              نظریه شماره۱۸۱۸/۹۲/۷- ۱۸/۹/۱۳۹۲ سؤال: درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده­اند؛ اما دلیلی بر رشد ایشان نمی­باشد و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره محترم در…..

بقای بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد بند الف آن، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد.
۸ شهریور ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

بقای بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد بند الف آن، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد.

شماره پرونده ۶۵۲- ۱۶/۹- ۹۲              نظریه شماره۱۷۲۳/۹۲/۷- ۴/۹/۱۳۹۲ سؤال: به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند «ب» تبصره ۶ آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای…..

حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید با مصلحت فرزند، حضانت به ولی قهری طفل واگذار خواهد شد.
۸ شهریور ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید با مصلحت فرزند، حضانت به ولی قهری طفل واگذار خواهد شد.

شماره پرونده ۱۴۲۱- ۱۰/۱۶- ۹۲            نظریه شماره۱۸۴۸/۹۲/۷- ۲۳/۹/۱۳۹۲ سؤال: با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا می‌شود مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی…..

ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی‌باشد، و نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه، زوجه می‌‌تواند از طریق معرفی اموال زوج به اجرای احکام استیفاء‌ حق نماید.
۸ شهریور ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی‌باشد، و نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه، زوجه می‌‌تواند از طریق معرفی اموال زوج به اجرای احکام استیفاء‌ حق نماید.

شماره پرونده ۸۸۴- ۱۶/۹- ۹۲              نظریه شماره۱۷۸۴/۹۲/۷- ۱۳/۹/۱۳۹۲ سؤال: با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت ۲۰۰ قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می‌کند آیا می‌تواند برای ۲۰۰ قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای ۱۱۰ سکه…..

تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ‌علیه نیست. چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.
۸ شهریور ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ‌علیه نیست. چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.

شماره پرونده ۱۲۸۹- ۵/۳- ۹۲              نظریه شماره۱۷۵۵/۹۲/۷- ۱۰/۹/۱۳۹۲ سؤال: ۱- آیا بررسی این که مال از جمله مستثنیات دین می‌باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا این که تا قبل از ایراد از سوی محکوم­علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟     ۲- چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند…..

پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، وعدم طرح دعوای ماهیتی از سوی خواهان در موعد مقرر قانونی، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخلّ حقوق آنها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را دارند.
۸ شهریور ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، وعدم طرح دعوای ماهیتی از سوی خواهان در موعد مقرر قانونی، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخلّ حقوق آنها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را دارند.

شماره پرونده ۱۳۵۸- ۱۳۷- ۹۲              نظریه شماره۱۷۷۵/۹۲/۷- ۱۲/۹/۱۳۹۲ سؤال: پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نمی‌‌نماید و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی‌کند. محکوم له دیگر درپرونده…..

در صورت استرداد دعوا از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.
۸ شهریور ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

در صورت استرداد دعوا از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.

شماره پرونده ۱۳۰۲- ۱/۱۲۷- ۹۲           نظریه شماره۱۸۶۰/۹۲/۷- ۲۴/۹/۱۳۹۲ سؤال: ۱- چنانچه در اثنای رسیدگی مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوا محجور بوده است، آیا می­باید دعوا رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟ ۲- آیا درمرحله تجدیدنظر امکان استرداد دعوای بدوی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی…..