دسته: دوهفته نامه دهم سال93(شماره40)RSS
صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده‌گانه احصایی می‌شود و دعاوی کیفری موضوع ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود
۲۴ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده‌گانه احصایی می‌شود و دعاوی کیفری موضوع ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود

شماره پرونده ۱۶۲۳ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ برابر ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ۱۳ این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح…..

در فرض صدور 2 دستور موقت در خصوص حضانت فرزند، دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.و اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در تاریخهای متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد
۲۴ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

در فرض صدور 2 دستور موقت در خصوص حضانت فرزند، دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.و اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در تاریخهای متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد

منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می‌گیرند؛ مانند شهرداریها
۲۴ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می‌گیرند؛ مانند شهرداریها

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۱۱۸ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۹/۶/۱۳۹۱ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای…..