دسته: نظریه های مشورتیRSS
مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند

مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند نظر مشورتی شماره 7/34/253727 مورخ 14/11/1394 اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه مشورتی خود اعلام کرد که مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند. در نظرمشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی اداره کل…..

حفظ ادله توسط ضابطین
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

حفظ ادله توسط ضابطین

حفظ ادله توسط ضابطین شماره پرونده 2245 ـ 1/168 ـ 94 نظرمشورتی شماره 7/95/7 مورخ 8/1/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه سؤال در ماده 57 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تکلیف ضابطین مبنی بر حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی درمواردی که در هنگام بازرسی از محلی ادله اسباب یا…..

قابل‌تجزیه بودن دعوی تنفیذ صلح‌نامه‌ نسبت به خواندگان متعدد
13 شهریور 1395
بدون دیدگاه

قابل‌تجزیه بودن دعوی تنفیذ صلح‌نامه‌ نسبت به خواندگان متعدد

قابل‌تجزیه بودن دعوی تنفیذ صلح‌نامه‌ نسبت به خواندگان متعدد     نشست قضایی مورخ 94/3/7 دادگستری کل استان قم   پرسش دعوی تنفیذ صلح‌نامه‌ای مطرح و خواندگان متعددی طرف دعوی قرارگرفته‌اند. دادگاه بدوی پس از رسیدگی حکم به تنفیذ صلح‌نامه صادر کرده است. 3 تن از خواندگان به‌حکم صادره تمکین نموده‌اند، یکی از خواندگان نسبت…..

طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده می‌تواند از طرح آن خودداری نماید
10 شهریور 1395
بدون دیدگاه

طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده می‌تواند از طرح آن خودداری نماید

عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارها نمی‌گردد طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده می‌تواند از طرح آن خودداری نماید شماره پرونده 346 ـ 1/127 ـ 94 نظرمشورتی شماره 807/94/7 مورخ 1/4/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه سؤال در دعوایی به استناد بند…..

توقیف مال غیرمنقول بدون سابقه ثبت
10 شهریور 1395
بدون دیدگاه

توقیف مال غیرمنقول بدون سابقه ثبت

توقیف مال غیرمنقول بدون سابقه ثبت توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به‌عنوان مال محکوم‌علیه، وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. شماره پرونده 2238 ـ 1/3 ـ 93 نظرمشورتی شماره 455/94/7 مورخ 21/2/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه سؤال زوج محکوم‌به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالت‌نامه‌ای ارائه داده…..

انصراف تجدیدنظر خوانده از ادامه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر قابلیت استماع ندارد
9 شهریور 1395
بدون دیدگاه

انصراف تجدیدنظر خوانده از ادامه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر قابلیت استماع ندارد

انصراف تجدیدنظر خوانده از ادامه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر قابلیت استماع ندارد شماره پرونده 1351 ـ 1/3 ـ 93 نظر مشورتی شماره 873/94/7 مورخ 8/4/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه سؤال 1 ـ درصورتی‌که در رأی بدوی خوانده محکوم‌شده باشد و خوانده نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کند اما در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظر خوانده)…..

عدم وجاهت صدور حکم علیه مجلوب ثالث در حق خواهان اصلی دعوا
9 شهریور 1395
بدون دیدگاه

عدم وجاهت صدور حکم علیه مجلوب ثالث در حق خواهان اصلی دعوا

عدم وجاهت صدور حکم علیه مجلوب ثالث در حق خواهان اصلی دعوا   شماره پرونده 900 ـ 1/127 ـ 93 نظر مشورتی شماره 3073/93/7 مورخ 9/12/1393 اداره کل حقوقی قوه قضائیه سؤال در مرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی را می‌نماید و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی…..

انصراف تجدیدنظر خوانده از ادامه رسیدگی قابلیت استماع ندارد
8 شهریور 1395
بدون دیدگاه

انصراف تجدیدنظر خوانده از ادامه رسیدگی قابلیت استماع ندارد

انصراف تجدیدنظر خوانده از ادامه رسیدگی قابلیت استماع ندارد   شماره پرونده 1351 ـ 1/3 ـ 93 نظرمشورتی شماره 873/94/7 مورخ 8/4/1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤال 1 ـ درصورتی‌که در رأی بدوی خوانده محکوم‌شده باشد و خوانده نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کند اما در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظر خوانده) از دعوی خود…..

طبق مفاد ماده 21 قـانون آئین دادرسی کیفـری 1392، در صورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق می‌نماید. و لزومی به صدور قرار تعلیق تعقیب نیست
7 شهریور 1395
بدون دیدگاه

طبق مفاد ماده 21 قـانون آئین دادرسی کیفـری 1392، در صورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق می‌نماید. و لزومی به صدور قرار تعلیق تعقیب نیست

طبق مفاد ماده 21 قـانون آئین دادرسی کیفـری 1392، در صورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق می‌نماید. و لزومی به صدور قرار تعلیق تعقیب نیست   شماره پرونده 161 ـ 1/168 ـ 94 نظرمشورتی شماره 530/94/7 مورخ 30/2/1394 اداره کل حقوقی…..

صرف اعلام تجدیدنظرخواهی به رأی کیفری بدون ذکر جهات آن امکان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را فراهم می‌کند
7 شهریور 1395
بدون دیدگاه

صرف اعلام تجدیدنظرخواهی به رأی کیفری بدون ذکر جهات آن امکان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را فراهم می‌کند

صرف اعلام تجدیدنظرخواهی به رأی کیفری بدون ذکر جهات آن امکان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را فراهم می‌کند   نشست قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی 1394 پرسش اگر تجدیدنظرخواه بدون اعلام یکی از جهات تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 صرفاً با اعلام اینکه به رأی صادره اعتراض دارم تجدیدنظرخواهی…..