گذری بر چکیده آرای قضایی

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
سه شنبه - 10 اسفند 1395


گذری بر چکیده آرای قضایی

گذری بر چکیده آرای قضایی

 

 

در متن پیش رو چکیده تعداد 27 رأی بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص نکاتی پیرامون تنقیذ قراردادها، اسناد و دعاویی تقدیم شما میشود.

 

دعوای تنفیذ قرارداد عادی

مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

تنفیذ یک قرارداد صرفاً به اراده طرفین و وجود شرایط قانونی وابسته است و نه نظر دادگاه بنابراین دادگاه فقط وقوع یا عدم وقوع عمل حقوقی را به‌عنوان یکی از اسباب حکم خود اعلام می‌کند. هم‌چنین برفرض وقوع ظاهری قرارداد، اصل صحت مؤید آن است، درنتیجه دعوای تنفیذ قرارداد، طرح ادعای موافق اصل است و به‌هیچ‌وجه در قالب دعوای مدنی نمی‌گنجد زیرا اساساً صحت یا عدم صحت آن مورد مناقشه قرار نگرفته است؛ یعنی عدم قطعیت حقوقی به‌عنوان ماهیت و عنصر اصلی تشکیل‌دهنده دعوا در اینجا وجود ندارد بنابراین قابلیت استماع را ندارد.

تاریخ رأی نهایی:

22/10/1392

شماره رأی نهایی:

9209970220301452

عدم استماع دعوای تنفیذ معامله و اثبات مالکیت

مرجع صدور: شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

با توجه به اصل صحت قراردادها دعوای اثبات مالکیت و تنفیذ معاملات ترافعی نبوده و مسموع نیست.

تاریخ رأی نهایی: 29/9/1391

شماره رأی نهایی:

9109970220701003

دعوای تنفیذ مبایعهنامه عادی

مرجع صدور: شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

تنفیذ مبایعه‌نامه به‌منزله اثبات مالکیت بر پلاک ثبتی است که این امر با مقررات مواد 46 و 48 قانون ثبت منافات دارد چراکه به‌موجب مواد اخیرالذکر سند باید وفق مواد فوق به ثبت برسد و تشریفات قانونی در جهت ثبت معامله رعایت گردد؛ بنابراین چنین دعوایی قابلیت پذیرش در محاکم را ندارد.

تاریخ رأی نهایی: 28/7/1393                   شماره رأی نهایی:

9309970222800988

دعوی تنفیذ مبایعهنامه

مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

دعوای تنفیذِ مبایعه‌نامه در خصوص اراضیِ دارایِ سابقه ثبتی، به علت مغایرت با قوانین ثبتی، قابل استماع نیست.

تاریخ رأی نهایی: 29/4/1393

شماره رأی نهایی:

9309970220300532

عدم استماع خواسته تنفیذ و اثبات مالکیت

مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی) خواسته قابل‌قبول محسوب نمی¬شود و قابلیت استماع ندارد و خواهان می‌تواند آثار مالکیت (سرقفلی) را مطالبه کند.

تاریخ رأی نهایی: 15/6/1391

شماره رأی نهایی:

9109970220300744

عدم استماع دعوی اثبات قرارداد

مرجع صدور: شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

دعوی اثبات قرارداد ترافعی محسوب نمی‌گردد تا دادگاه تکلیفی برای رسیدگی آن داشته باشد مگر در مواردی مانند وصیت‌نامه که به‌موجب نص قانون، نیاز به تنفیذ، تأیید و اثبات قراردادهای خصوصی در دادگاه باشد.

تاریخ رأی نهایی: 30/9/1392

شماره رأی نهایی:

9209970223701066

دعوای تنفیذ تقسیمنامه

مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

محاکم دادگستری مرجع تنفیذ توافقات میان اشخاص نیستند زیرا اصل بر صحت توافق افراد است.

تاریخ رأی نهایی: 28/11/1392

شماره رأی نهایی:

9209970220301642

عدم استماع دعوای تنفیذ بیع

مرجع صدور: شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

با فرض اصل بر صحت، صدور حکم به تنفیذ بیع قابلیت استماع ندارد.

تاریخ رأی نهایی: 25/10/1391

شماره رأی نهایی:

9109970001001234

عدم تنفیذ معامله فضولی توسط مالک

مرجع صدور: شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

عدم تنفیذ معامله فضولی به معنای تحقق بزه انتقال مال غیر نیست؛ زیرا با ابطال معامله، انتقالی صورت نگرفته است.

تاریخ رأی نهایی: 9/7/1392

شماره رأی نهایی:

9209970222100649

رد دعوی تنفیذ وصیتنامه در صورت عدم احراز مالکیت موصیبه

مرجع صدور: شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

تنفیذ وصیت‌نامه مشروط به احراز مالکیت اموال موضوع وصیت‌نامه توسط دادگاه است. در صورت عدم احراز مالکیت موصی‌به مالکیت مال مورد وصیت، قرار رد دعوا صادر می‌شود.

تاریخ رأی نهایی:

13/10/1391

شماره رأی نهایی:

9109970222701284

تقاضای تنفیذ طلاق واقعشده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی

مرجع صدور: شعبه 8 دیوان عالی کشور

چکیده:

در دعوی تنفیذ طلاقی که مطابق حکم دادگاه خارجی بین زوجین در خارج از ایران تحقق‌یافته، خواهان باید ثابت نماید که زوج مطابق موازین شرعی و قانون ایران، صیغه طلاق را در حضور دو شاهد عادل اجرا کرده است و الّا دعوی تنفیذ محکوم‌به ردّ است و حکم طلاق دادگاه خارجی قابل تنفیذ نیست.

تاریخ رأی نهایی: 9/2/1391

شماره رأی نهایی:

9109970906801830

دعوای تنفیذ مبایعهنامه باوجود در بازداشت بودن مبیع

مرجع صدور: شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

در صورت بازداشت یا در رهن بودن مبیع، دعوای اثبات مالکیت قابل استماع نیست.

تاریخ رأی نهایی:

30/11/1392

شماره رأی نهایی:

9209970223201653

عدم استماع درخواست تنفیذ مبایعهنامه عادی

مرجع صدور: شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

درخواست تنفیذ اسناد عادی در موارد خاص همچون وصیت‌نامه از سوی قانون‌گذار پذیرفته‌شده و در غیر این موارد، ازجمله مبایعه‌نامه عادی، قابل استماع نمی‌باشد.

تاریخ رأی نهایی:

24/11/1391

شماره رأی نهایی:

9109970221701691

دعوای تنفیذ سند عادی

مرجع صدور: شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

بر مبنای اصل صحت، مادامی‌که به اصالت اسناد عادی تنظیمی بین مردم خدشه‌ای (مثل ادعای جعل یا انکار) وارد نشده باشد، اصل بر صحت آن بوده بنابراین طرح دعوای تنفیذ سند عادی مسموع نیست.

تاریخ رأی نهایی:

28/11/1393

شماره رأی نهایی:

9309970223201513

دعوی تنفیذ بیع مال غیرمنقول با سند عادی

مرجع صدور: شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

پذیرش دعوای تنفیذ بیع نامه عادی مال غیرمنقول، به‌منزله ایجاد آثار و احکام رسمی برای اسناد عادی از طریق محاکم است که برخلاف قانون ثبت و تشریفات لازم در مورد انتشار آگهی و ثبت در دفتر املاک بوده، بنابراین قابلیت استماع ندارد.

تاریخ رأی نهایی: 11/8/1392

شماره رأی نهایی:

9209970220801053

تنفیذ ضمنی معامله فضولی

مرجع صدور: شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

چنان‌چه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد،‌ این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.

تاریخ رأی نهایی: 14/8/1392

شماره رأی نهایی:

9209970220801061

نحوه فسخ قرارداد و تنفیذ آن

مرجع صدور: شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

در فسخ قرارداد، دادگاه حق دخالت و ورود در اراده متعاملین را ندارد و خود متعاقدین باید به‌وسیله اظهارنامه یا طریق دیگری فسخ را اعمال کرده و تأیید آن را از دادگاه درخواست کنند.

تاریخ رأی نهایی: 19/6/1392                   شماره رأی نهایی:

9209970222900694

دعوای تأیید و تنفیذ مبایعهنامه

مرجع صدور: شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

دادگاه در مقام رسیدگی اصولاً به موضوعاتی رسیدگی می‌کند که جنبه ترافعی داشته باشد و تقاضای صدور حکم بر تأیید و تنفیذ مبایعه‌نامه، ترافعی محسوب نمی‌شود.

تاریخ رأی نهایی: 30/7/1393

شماره رأی نهایی:

9309970220600763

تنفیذ معامله فضولی

مرجع صدور: شعبه 37 دیوان عالی کشور

چکیده:

با تنفیذ معامله فضولی، جرم انتقال مال غیر منتفی است.

تاریخ رأی نهایی: 6/2/1393

شماره رأی نهایی:

9309970925200462

دعوای تنفیذ تقسیمنامه

مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

دعوای تنفیذ تقسیم‌نامه‌ای که سابقه ثبت رسمی را دارد قابل استماع نیست.

تاریخ رأی نهایی: 29/9/1391

شماره رأی نهایی:

9109970221001391

اثر رأی تنفیذ اعتبار عقد بر دعوی اثبات فسخ عقد

مرجع صدور: شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

دعوای تأیید فسخ قراردادی که قبلاً به‌موجب دادنامه مقدم، صحت آن احراز و حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن صادرشده است تا زمانی که حکم قطعی پابرجا باشد محکوم‌به بطلان است.

تاریخ رأی نهایی:

20/6/1391

شماره رأی نهایی:

9109970221600630

دعوای تنفیذ صلح مال غیرمنقول ثبتشده

مرجع صدور: شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

دعوای تنفیذ صلح نسبت به اموال غیرمنقولِ ثبت‌شده قابل استماع نیست؛ زیرا در صورت پذیرش دعوا و صدور حکم به تأیید صلح، مال غیرمنقول موضوع صلح دارای دو مالک، یکی به‌موجب سند رسمی و دیگری به‌موجب حکم دادگاه خواهد بود. طریقه صحیح احقاق حق در این موارد طرح دعوی الزام مصالح به انتقال تنظیم سند رسمی صلح می‌باشد.

تاریخ رأی نهایی:

24/4/1393

شماره رأی نهایی:

9309970221200440

مرجع رسیدگی به دعوی تأیید فسخ معاملات راجع به املاک

مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

دعوی تأیید و تنفیذ فسخ معاملات املاک از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.

تاریخ رأی نهایی: 30/7/1392

شماره رأی نهایی:

9209970221801048

عدم رسیدگی دادگاهها به دعوای تأیید و تنفیذ قراردادها

مرجع صدور: شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

چون محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به امور ترافعی می‌باشند و ‌تأیید و تنفیذ قراردادها، جزء امور ترافعی نبوده بنابراین محاکم تکلیفی در قبال دعوای مبنی بر ‌تأیید و تنفیذ آنها ندارند.

تاریخ رأی نهایی: 4/10/1391

شماره رأی نهایی:

9109970223301266

عدم استماع دعوای تنفیذ بیع عادی ملکی که سند رسمی دارد

مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

دعوای تنفیذ وقوع عقد مبتنی بر سند عادی ملکی که سند رسمی مالکیت دارد مسموع نیست و خواهان در این موارد باید آثار ناشی از این عقد را از دادگاه تقاضا نماید و نه تنفیذ عقد را.

تاریخ رأی نهایی: 6/6/1391

شماره رأی نهایی:

9109970221800742

تنفیذ عملی انتقال منافع عین مستأجره

مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

عدم اجرای دادنامه قطعیت یافته مبنی بر تخلیه عین مستأجره و گذشت مدت طولانی از آن، تنفیذ عملی انتقال منافع عین مستأجره تلقی می‌شود.

تاریخ رأی نهایی: 26/8/1393

شماره رأی نهایی:

9309970221801094

عدم استماع دعوی تنفیذ سند عادی

مرجع صدور: شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

دعوی تنفیذ سند عادی غیرترافعی است و قانون مراجع دیگری را جهت تنفیذ قراردادها و مبایعه‌نامه تحت شرایط خاصی در نظر گرفته است. در هر حال محاکم مرجع تنفیذ قراردادها نیستند و لذا این دعوی مسموع نیست.

تاریخ رأی نهایی: 25/7/1391

شماره رأی نهایی:

9109970221600799


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۹۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *