گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

دسته: آخرین مطالب , نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶


گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

 

 

در این شماره از روزنامه چکیده تعداد 22 رای بدوی ، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص نکاتی پیرامون مسائل جرم تحصیل مال از طریق نامشروع تقدیم می شود.

 

ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع

مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

ارتکاب استفاده از سند مجعول مقدمه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است و مجازات مستقل ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1392/05/14             شماره رای نهایی: 9209970222300615

دارا شدن غیر عادلانه

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی‌تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.

تاریخ رای نهایی: 1391/07/22             شماره رای نهایی: 9109972131300303

استفاده از کارت سوخت دیگری بدون اجازه

مرجع صدور: شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

استفاده از کارت سوخت دیگری بدون اجازه، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.

تاریخ رای نهایی: 1392/08/12             شماره رای نهایی: 9209970269601010

لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه

مرجع صدور: شعبه 32 دیوانعالی کشور

چکیده:

در بزه ارتشاء، در صورتی که متهم در تمامی مراحل دادرسی منکر بزه بوده و هیچ‌گونه دلیل قانونی یا شرعی مبنی بر دریافت وجه توسط وی موجود نباشد، بنابر اصل مشروعیت اموال مردم، صرف کشف وجه در اتومبیل وی نمی‌تواند دلیل بر تحصیل مال نامشروع توسط وی باشد.

تاریخ رای نهایی: 1393/02/17             شماره رای نهایی: 9309970910500041

عدم رعایت تشریفات قانونی در مناقصات دولتی

مرجع صدور: شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

عدم رعایت تشریفات قانونی در مناقصات دولتی، جرم و حسب مورد از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

تاریخ رای نهایی: 1392/02/21             شماره رای نهایی: 9209970223900132

اظهار خلاف واقع به مثابه طریق نامشروع

مرجع صدور: شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

در تحصیل مال از طریق نامشروع؛ طریق تحصیل باید وجاهت قانونی نداشته باشد و یکی از مصادیق آن می‌تواند اظهارات کذب و خلاف واقع باشد.

تاریخ رای نهایی: 1392/01/31             شماره رای نهایی: 9209970223900023

اثبات واریز وجه به حساب متهم

مرجع صدور: شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

صرف اثبات واریز وجه به حساب متهم، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.

تاریخ رای نهایی: 1392/10/18             شماره رای نهایی: 9209970269701055

برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک

مرجع صدور: شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک، مصداق تعدد معنوی جرم است و نمی توان مرتکب را به دو عنوان سرقت و تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم نمودو تنها به مجازات اشد محکوم می شود.

تاریخ رای نهایی: 1393/03/31             شماره رای نهایی: 9309970222100287

شرط مجرمانه بودن دارا شدن غیرعادلانه

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع، مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری 1364 (تأیید 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام) را نداشته باشد، متصف به عنوان مجرمانه تحصیل مال نامشروع نخواهد شد.

تاریخ رای نهایی: 1392/09/02             شماره رای نهایی: 9209972131300528

عدم رعایت تشریفات قانونی در مناقصات دولتی

مرجع صدور: شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

عدم رعایت تشریفات مناقصات دولتی، جرم و از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

تاریخ رای نهایی: 1392/02/29             شماره رای نهایی: 9209970224100213

تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم

مرجع صدور: شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر به مواردی است که مرتکب مستقیماً از مجنی علیه مالی را اخذ کند.

تاریخ رای نهایی: 1392/05/30             شماره رای نهایی: 9209970223200780

برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری

مرجع صدور: شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

تاریخ رای نهایی: 1392/09/11             شماره رای نهایی: 9209970220901066

موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

مرجع صدور: شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

1-جعل و استفاده از سند مجعول، مشمول قواعد تعدد مادی جرم است.

2-بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات مالی دولتی صورت می‌گیرد.

تاریخ رای نهایی: 1393/03/31             شماره رای نهایی:9309970220900357

اظهار خلاف واقع به مثابه طریق نامشروع

مرجع صدور: شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

در تحصیل مال از طریق نامشروع؛ طریق تحصیل باید وجاهت قانونی نداشته باشد و یکی از مصادیق آن می‌تواند اظهارات کذب و خلاف واقع باشد.

تاریخ رای نهایی: 1392/01/31             شماره رای نهایی: 9209970223900023

تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع

مرجع صدور: شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

مقدمه بودن جرمی (استفاده از سند مجعول) برای ارتکاب جرم دیگر (تحصیل مال از طریق نامشروع) نمی‌تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد.

تاریخ رای نهایی: 1392/02/28             شماره رای نهایی: 9209970229900119

عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع

مرجع صدور: شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت‌سازی‌های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به‌صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی‌توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/11             شماره رای نهایی: 9309970229900230

عدم رعایت تشریفات قانونی در مناقصات دولتی

مرجع صدور: شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

عدم رعایت تشریفات قانونی در مناقصات دولتی، جرم و حسب مورد از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

تاریخ رای نهایی: 1392/02/21             شماره رای نهایی: 9209970223900132

تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط

مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، زمانی محقق می‌گردد که شخصی بر خلاف مقررات و ضوابط و مطابق موارد تصریح شده در صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نظایر آن مالی را تحصیل نماید.

تاریخ رای نهایی: 1392/03/06             شماره رای نهایی: 9209970222300278

ماهیت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

بزه تحصیل مال از طریق نامشروع از جریم غیرقابل‌گذشت است و نیازی به اقامه شکایت شاکی خصوصی نیست.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/12             شماره رای نهایی: 9109970222301347

تعلیق اجرای مجازاتهای بزه اختلاس

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

در بزه اختلاس صرفاً اجرای مجازات حبس با شرایطی قابل تعلیق است.

تاریخ رای نهایی: 1393/04/10             شماره رای نهایی: 9309972131300062

وصول مطالبات بدون اذن طلبکار

مرجع صدور: شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

وصول وجه از بدهکاران اشخاص ثالث با تمسک به دروغ‌گویی مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.

تاریخ رای نهایی: 1393/01/31             شماره رای نهایی: 9309970220900082

مرور زمان تعقیب بزه تحصیل مال نامشروع

مرجع صدور: شعبه 33 دیوانعالی کشور

چکیده:

مجازات بزه تحصیل از طریق نامشروع درجه 6 است؛ لذا با انقضای پنج سال از تاریخ وقوع جرم، مشمول مرور زمان میشود.

تاریخ رای نهایی: 1393/12/16             شماره رای نهایی: 9309970910601865

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۸۱۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *