گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با جرم انتقال مال غیر

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۳۰ فروردین ۱۳۹۶


گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با جرم انتقال مال غیر

گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با جرم انتقال مال غیر

 

گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با جرم خیانت‌درامانت

 در این شماره از روزنامه چکیده تعداد 24 رأی بدوی، تجدیدنظر در خصوص نکاتی پیرامون مسایل مرتبط با جرم انتقال مال غیر تقدیم میشود.

 شاکی در بزه انتقال مال غیر

مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

شاکی در بزه انتقال مال غیر، مالک ملک است؛ لذا طرح شکایت از طرف غیر مالک به‌ منزله گزارش جرم دارای جنبه عمومی تلقی می‌شود.

تاریخ رأی نهایی: 27/11/1393

شماره رأی نهایی:

930997022190169

 تأثیر مالکیت در اثبات بزه انتقال مال غیر

شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مرجع صدور:

چکیده:

احراز مالکیت قانونی شاکی نسبت به ملک مورد ترافع یکی از ارکان تحقق بزه انتقال مال غیر است.

تاریخ رأی نهایی: 26/8/1393

شماره رأی نهایی:

9309970222301204

 انتقال مال غیر با استفاده از وکالتنامه منفسخشده

شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                 مرجع صدور:

چکیده:

انتقال مال غیر با استفاده از وکالت‌نامه‌ای که موکل آن فوت گردیده فاقد اثر قانونی است، لذا وقوع بزه انتقال مال غیر منتفی است.

تاریخ رأی نهایی:14/8/1393

شماره رأی نهایی:

9309970270100879

 اجاره ملک موروثی بدون اذن سایر وراث

مرجع صدور: شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

اجاره ملک موروثی بدون اذن سایر وراث، مصداق بزه انتقال منافع ملک غیر نیست.

تاریخ رأی نهایی: 21/8/1393

شماره رأی نهایی:

9309970222201150

 نحوه رد مال منتقلشده با سند رسمی

مرجع صدور: شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

رد مالی که با سند رسمی به غیر منتقل‌شده است مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است.

تاریخ رأی نهایی: 24/12/1392

شماره رأی نهایی:

9209970222201751

 مسؤول رد مال و پرداخت جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر

مرجع صدور: شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

مسؤولیت رد مال و پرداخت جزای نقدی صرفاً عهده مباشر جرم است و ارتباطی با معاون ندارد.

تاریخ رأی نهایی: 21/12/1392

شماره رأی نهایی:

9209970222001721

 انتقال مال مشاع به غیر

مرجع صدور: شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

انتقال مال مشاع به غیر فاقد وصف کیفری است.

تاریخ رأی نهایی: 13/12/1392

شماره رأی نهایی:

9209970220501707

 ادعای فسخ در بزه انتقال مال غیر

مرجع صدور: شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

صرف ادعای فسخ قرارداد مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر نیست.

تاریخ رأی نهایی: 1/12/1392

شماره رأی نهایی:

920997022210120

 مرور زمان بزه انتقال مال غیر

مرجع صدور: شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

از آنجا که بزه انتقال مال غیر در حکم کلاه‌برداری است مشمول مرور زمان قرار می‌گیرد.

تاریخ رأی نهایی: 3/12/1392

شماره رأی نهایی:

9209970221401603

 رد مال در فرض انتقال رسمی مال به غیر

مرجع صدور: شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

رد مال در فرض انتقال رسمی مال به غیر، مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صالح حقوقی است.

تاریخ رأی نهایی:26/11/1392

شماره رأی نهایی:

9209970224101481

 انتقال مال مشاع به غیر

مرجع صدور: شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

موضوع بزه انتقال مال غیر می‌تواند مال مشاع باشد.

تاریخ رأی نهایی: 14/11/1392              شماره رأی نهایی: 9209970270201522

 رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی

مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی، مستلزم بطلان انتقال در محکمه حقوقی است.

تاریخ رأی نهایی: 28/10/1392

شماره رأی نهایی:

9209970221901365

 رد مال در بزه فروش مال غیر

مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

در مقام رد مال، محکوم باید عین مال را عودت دهد و در صورت تعذر یا اتلاف مال، باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید.

تاریخ رأی نهایی:  14/10/1392

شماره رأی نهایی:

9209970221901297

 رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن به غیر

مرجع صدور: شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

کسی که ملکی را به غیر فروخته و سپس آن را در رهن بانک قرار می‌دهد، مرتکب بزه معامله معارض شده است.

تاریخ رأی نهایی: 9/9/1392

شماره رأی نهایی:

9209970222100876

 رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی

مرجع صدور: شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

در مواردی که مال غیر با سند رسمی منتقل‌شده باشد، رد مال منتفی و مستلزم طرح دادخواست در دادگاه حقوقی صالح است.

تاریخ رأی نهایی: 30/9/1392

شماره رأی نهایی:

9209970222001347

 تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری

مرجع صدور: شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

دادگاه نمی‌تواند مجازات بزه انتقال مال غیر را در مقام تخفیف، کمتر از حداقل قانونی تعیین کند.

تاریخ رأی نهایی: 23/9/1392

شماره رأی نهایی:

9209970270201270

 انتقال منافع مال بدون وکالت از طرف مالک

مرجع صدور: شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

انتقال منافع مال با رضایت صاحب‌مال و بدون وکالت‌نامه، مجرمانه نیست.

تاریخ رأی نهایی: 16/9/1392

شماره رأی نهایی:

9209970270201237

 فروش سهمالارث سایر ورثه بدون اجازه سایر وراث

مرجع صدور: شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

فروش سهم‌الارث سایر ورثه بدون اجازه سایر وراث، مصداق بزه انتقال مال غیر است؛ این انتقال باطل بوده و رد مال ندارد.

تاریخ رأی نهایی: 25/8/1392

شماره رأی نهایی:

9209970222100829

 تنفیذ معامله فضولی از سوی مالک

مرجع صدور: شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

در صورت تنفیذ معامله فضولی از سوی مالک، جرم انتقال مال غیر محقق نمی‌شود.

تاریخ رأی نهایی: 27/8/1392

شماره رأی نهایی:

9209970270201116

 انتقال منافع مال مشاع بدون اجازه سایر شرکا

مرجع صدور: شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

انتقال منافع مال مشاع بدون اجازه سایر شرکا، مصداق بزه انتقال مال غیر است.

تاریخ رأی نهایی: 6/8/1392

شماره رأی نهایی:

9209970220401027

 اثبات مالکیت در شکایت انتقال مال غیر

مرجع صدور: شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

مالکیت شاکی در شکایت انتقال مال غیر باید محرز باشد و الا مقتضی صدور قرار اناطه جهت اثبات مالکیت است.

تاریخ رأی نهایی: 19/8/1392

شماره رأی نهایی:

9209970222100763

 عدم تنفیذ معامله فضولی توسط مالک

مرجع صدور: شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

عدم تنفیذ معامله فضولی به معنای تحقق بزه انتقال مال غیر نیست؛ زیرا با ابطال معامله، انتقالی صورت نگرفته است.

تاریخ رأی نهایی: 9/7/1392

شماره رأی نهایی:

9209970222100649

 اخذ وام بانکی بعد از انتقال ملک به غیر با سند عادی

مرجع صدور: شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

اخذ وام بانکی بعد از انتقال ملک به غیر با سند عادی، مصداق انتقال منافع مال غیر است.

تاریخ رأی نهایی: 14/7/1392

شماره رأی نهایی:

9209970222000964

 رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی

مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

در مواردی که مال غیر با سند رسمی منتقل‌شده است، امکان صدور حکم به رد مال وجود ندارد و ذی‌نفع می‌تواند از طریق مراجع صالح حقوقی پس از ابطال سند رسمی احقاق کند.

تاریخ رأی نهایی: 29/5/1392

شماره رأی نهایی:

9209970222300692


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *