گذری بر چکیده آرای قضای در خصوص حق فسخ

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 4 اسفند 1395


گذری بر چکیده آرای قضای در خصوص حق فسخ

گذری بر چکیده آرای قضای در خصوص حق فسخ

 

 

707060931

در متن پیش رو چکیده تعداد 18 رأی بدوی و تجدیدنظر در خصوص نکاتی پیرامون فسخ و انفساخ تقدیم شما میشود.

انتقال مورد معامله قبل از انفساخ قرارداد.

مرجع صدور: شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

انحلال و رفع اثر از قرارداد، نتیجه قهری انفساخ قرارداد است و نظر بر این‌که تا قبل از انحلال قرارداد، مشتری حق انتقال مورد معامله را به غیر داشته است، در صورت انتقال مورد معامله قبل از انفساخ، موضوع به‌منزله تلف (حکمی) آن است.

تاریخ رأی نهایی: 24/9/1393             شماره رأی نهایی: 9309970222801279

الزام به ایفای تعهد پس از پایان قرارداد.

مرجع صدور: شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

درصورتی‌که قرارداد، مضبوط به زمان باشد و زمان آن، به اتمام برسد دیگر الزام طرف قرارداد به انجام تعهدات مندرج در آن قرارداد ممکن نیست.

تاریخ رأی نهایی: 14/4/1393             شماره رأی نهایی: 9309970222800386

شرایط ضبط ضمانتنامه توسط کارفرما.

مرجع صدور: شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

ضبط ضمانت‌نامه بانکی توسط کارفرما، به دلیل عدم انجام تعهدات پیمانکار، در فرضی که شروع اجرای تعهدات پیمانکار منوط به تأدیه پیش‌پرداخت از سوی کارفرماست، صحیح و قانونی نیست.

تاریخ رأی نهایی: 30/6/1393             شماره رأی نهایی: 9309970238000809

حدودِ اعتبار حقوقی شرط انفساخ.

مرجع صدور: شعبه 1 دیوان عالی کشور.

چکیده:

شرط انفساخ در صورتی موجب انفساخ خود به خودی عقد می‌شود که تمام شرایط تعیین‌شده جمع باشد و در صورت تغییر در این شرایط (مثل موردی که شرط انفساخ ناظر بر عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت باشد ولی قبلاً چک با توافق بایع تبدیل‌شده و بایع بعد از عدم پرداخت دعوی پرداخت وجه چک طرح کرده باشد) عقد منفسخ نمی‌شود.

تاریخ رأی نهایی: 28/2/1393             شماره رأی نهایی: 9309970908300103

شرط استماع دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول.

مرجع صدور: شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، بدون درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، ورود به موضوع تحقق بیع و آثار ناشی از آن، از جمله انتقال مالکیت بدون تغییر مندرجات دفتر املاک بوده و غیرقابل استماع است.

تاریخ رأی نهایی:

26/8/1393

شماره رأی نهایی:

9309970220700856

اثر انقضای مدت قرارداد بر دعوای فسخ.

مرجع صدور: شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

دعوای فسخ قراردادی که زمان آن به اتمام رسیده باشد قابلیت استماع ندارد.

تاریخ رأی نهایی:

23/7/1393

شماره رأی نهایی:

9309970223700642

تأثیر زوال قرارداد بر شرط داوری.

مرجع صدور: شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

درصورتی‌که طرفین در قرارداد خود شرط داوری پیش‌بینی نمایند و بعداً قرارداد آنها منفسخ اعلام گردد، در این حالت موجبی برای انجام داوری و صدور رأی وجود ندارد؛ چرا که اختیار داور مربوط به قرارداد می‌باشد و با انفساخ قرارداد یا فسخ آن، قراردادی وجود ندارد که داور منطبق و بر اساس قرارداد رأی صادر کند.

تاریخ رأی نهایی: 25/11/1393             شماره رأی نهایی: 9309970223701137

اختیار داور در اظهارنظر راجع به انحلال قرارداد.

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

ازآنجاکه با انحلال قرارداد، شروط ضمن آن از جمله شرط داوری منحل می‌گردد؛ داور، اختیاری در این خصوص ندارد.

تاریخ رأی نهایی:

17/9/1393

شماره رأی نهایی:

9309970221501072

مطالبه انحلال قرارداد از داور.

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

داور اجازه ورود به دعاوی با خواسته‌های مرتبط با زوال عقد را ندارد؛ چرا که پذیرش انحلال اصل قرارداد موجب انحلال و از بین بردن شرط داوری که یکی از شروط مندرج در قرارداد هست نیز می‌گردد و در نتیجه داور بر اساس شرط باطل یا فسخ‌شده مبادرت به اظهارنظر نموده است.

تاریخ رأی نهایی: 20/11/1393             شماره رأی نهایی: 9309970221501402

انفساخ عقود جایز بهموجب جنون.

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

جنون در صورتی باعث انفساخ عقود جایز (وکالت) می‌شود که جنون دایمی ‌باشد بنابراین به‌صرف وجود جنون ادواری عقود جایز منفسخ نمی‌شوند.

تاریخ رأی نهایی: 6/9/1392                    شماره رأی نهایی: 92099702215011

تأثیر قراردادهایِ متمم و الحاقی بر شروطِ قرارداد اصلی.

مرجع صدور: شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

باوجود یقین در وجودِ شروط و قیود قراردادِ اصلی، در صورت عدم تصریح به زوال آنها در قرارداد متمم و الحاقی، بقای آنها استصحاب می‌گردد.

تاریخ رأی نهایی:

4/6/1393

شماره رأی نهایی:

9309970221700709

تحقق حق فسخ مبایعهنامه به علت عدم پرداخت چک ثمن معامله.

مرجع صدور: شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

در صورت وجود شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله وقتی شرط فسخ را محقق می‌کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به‌حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.

تاریخ رأی نهایی:

30/5/1392

شماره رأی نهایی:

9209970221700810

توصیف خواسته از سوی دادگاه.

مرجع صدور: شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

اگر عبارت حقوقی صحیح منطبق با موجب انحلال معامله، انفساخ باشد لیکن “تأیید فسخ” به‌عنوان خواسته مطرح گردد، دادگاه با توجه به سبب اصلی انحلال، حکم به انفساخ صادر می‌نماید.

تاریخ رأی نهایی:

19/12/1393

شماره رأی نهایی:

9309970221201540

اسقاط فعلی شرط فاسخ.

مرجع صدور: شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

اصرار و تقاضای مشروط له شرط فاسخ بر اجرای مفاد قرارداد توسط مشروط‌علیه پس از تحقق موضوع شرط، به‌منزله اسقاط فعلی شرط محسوب می‌شود.

تاریخ رأی نهایی:

28/2/1393

شماره رأی نهایی:

9309970221200161

نحوه تأثیرگذاری شرط فاسخ.

مرجع صدور: شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

تأثیر شرط فاسخ، مستلزم اعمال اراده و اعلام آن از سوی مشروط له نیست بلکه به‌محض حصول جزء شرط، جزای آن هم قهراً محقق می‌شود.

تاریخ رأی نهایی:

29/6/1393

شماره رأی نهایی:

9309970221200763

تفسیر لفظ عام در قرارداد.

مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

لفظ چکها در عبارت “با عدم پاس شدن چکهای مندرج در مبایعه‌نامه، مبایعه‌نامه منفسخ می‌گردد” به معنای برگشت هر یک از چکهاست و به عام مجموعی تفسیر نمی‌گردد.

تاریخ رأی نهایی:

27/10/1393

شماره رأی نهایی:

9309970221801376

تأثیر انفساخ قرارداد اولیه بر قراردادهای مؤخر.

مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

اگر قراردادی منتهی به انفساخ گردد و خریدار اولیه قبل از انفساخ آن را منتقل نموده باشد، نمی‌توان به استناد انفساخ قرارداد اولیه حکم به خلع‌ید خریدار آخر نمود مگر آن‌که همه قراردادها به طریق قانونی باطل شود.

تاریخ رأی نهایی:

16/10/1393

شماره رأی نهایی:

9309970221801342

فسخ نکاح به دلیل ارتداد.

مرجع صدور: شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چکیده:

برای فسخ نکاح توسط زوجه به دلیل ارتداد زوج، ابتدا باید ارتداد زوج در محکمه صالحه به اثبات برسد.

تاریخ رأی نهایی: 18/6/1391

شماره رأی نهایی:

9109970223001076


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *