گذری بر چکیده آرای قضایی در اعسار از محکوم به

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
سه شنبه - 3 اسفند 1395


گذری بر چکیده آرای قضایی در اعسار از محکوم به

گذری بر چکیده آرای قضایی در اعسار از محکوم به

رای دادگاه - حقوقی

در متن پیش رو چکیده تعداد 21 رأی بدوی و تجدیدنظر در خصوص نکاتی پیرامون اعسار از محکومبه تقدیم شما میشود.

عدم تفکیک بین اعسار و تقسیط

مرجع صدور: شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

تقسیط نوعی اعسار است و در صورت عدم احراز اعسار، امکان تقسیط محکوم‌به وجود ندارد

تاریخ رأی نهایی: 26/6/1391

شماره رأی نهایی:

9109970220100752

عدم رعایت شرایط شهادتنامه در دعوای اعسار

مرجع صدور: شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

در دعوای اعسار عدم ذکر مبلغ محکوم‌به در شهادت نامه موجب صدور قرار رد دعوا است

تاریخ رأی نهایی: 12/6/1391

شماره رأی نهایی:

9109970224701133

اصل بر اعسار از پرداخت مهریه

مرجع صدور: شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، اصل بر اعسار است، مگر این‌که خلاف آن اثبات شود.

تاریخ رأی نهایی: 29/6/1391

شماره رأی نهایی:

9109970224000887

تعدیل تقسیط مهریه

مرجع صدور: شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

اعسار از امور حادث است و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد.

تاریخ رأی نهایی: 19/6/1391

شماره رأی نهایی:

9109970222601090

شرایط دعوای اعسار از پرداخت محکومبه

مرجع صدور: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

درصورتی‌که شهادت‌نامه به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به پیوست نشده باشد، دعوا مطابق قانون طرح نشده و قرار رد دعوا صادر می‌شود.

تاریخ رأی نهایی: 3/10/1391

شماره رأی نهایی:

9109970221301329

عدم مغایرت داشتن وکیل و دعوای اعسار

مرجع صدور: شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

داشتن وکیل دادگستری حکایت از تمکن مالی خواهان دعوای اعسار ندارد.

تاریخ رأی نهایی: 19/1/1391

شماره رأی نهایی:

9109972130601271

عدم پذیرش دادخواست اعسار از تاجر

مرجع صدور: شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

اشتغال به خریدوفروش وسایل دندانپزشکی عمل تجاری است و دعوای اعسار از تاجر پذیرفته نیست.

تاریخ رأی نهایی: 21/12/1391

شماره رأی نهایی:

9109970238001563

اجرای استصحاب برای رد مال

مرجع صدور: شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

چنان‌چه محکوم‌به رد مال دادخواست اعسار داده باشد، در مقام تردید در این‌که آیا اموال تحصیل شده از ید وی خارج‌شده است یا خیر، اصل استصحاب وجود اموال درید وی جاری می‌شود تا زمانی که دلیلی بر خروج اموال از ید وی اثبات گردد.

تاریخ رأی نهایی: 6/12/1391

شماره رأی نهایی:

9109970222701554

اعسار از رد مال

مرجع صدور: شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

صرف وجود ملک محکوم‌علیه در رهن، قبل از تعیین تکلیف مال مرهونه و قیمت ملک، به تنهایی مثبت اعسار از رد مال نیست.

تاریخ رأی نهایی: 2/12/1391

شماره رأی نهایی:

9109970222701628

ممنوعیت قانونی طرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه قبل از مطالبه از سوی زوجه

مرجع صدور: شعبه 8 دیوان عالی کشور

چکیده:

تا زمانی که از طرف زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه طرح نشود، زوج نمی‌تواند نسبت به پرداخت آن دعوای اعسار اقامه کند. لذا دادگاه نمی‌تواند در ضمن صدور گواهی عدم سازش به خواسته زوج به ادعای اعسار از پرداخت یک‌جای مهریه رسیدگی کرده و نسبت به پرداخت قسطی آن رأی صادر نماید.

تاریخ رأی نهایی: 22/1/1391

شماره رأی نهایی:

9109970906800030

اثبات اعسار

مرجع صدور: شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

هرگاه دلیل اعسار، شهادت شهود باشد باید شهادت کتبی حداقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال ضمیمه باشد و در شهادت‌نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.

تاریخ رأی نهایی: 7/2/1392

شماره رأی نهایی:

9209970223200120

رابطه اعسار و تقسیط

مرجع صدور: شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

تقسیط محکوم‌به فرع بر صدور حکم اعسار است و دادگاه ابتدا باید اعسار مدعی را احراز و سپس اقدام به تقسیط محکوم‌به نماید.

تاریخ رأی نهایی: 24/12/1392

شماره رأی نهایی:

9209970222501713

فوت مدعی اعسار

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

اعسار امری حادث و قائم به شخص است و با احراز فوت مدعی اعسار، موضوع اعسار سالبه به‌انتفای موضوع می‌گردد.

تاریخ رأی نهایی: 27/8/1392

شماره رأی نهایی:

9209970221501109

تفاوت خواستههای افلاس با اعسار و تقسیط

مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

خواسته‌های افلاس یا عدم تمکن از پرداخت محکوم‌به با دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به متفاوت است بنابراین صدور حکم به اعسار یا تقسیط در دعوایی که با خواسته افلاس طرح‌شده است، خارج از خواسته خواهان محسوب می‌شود.

تاریخ رأی نهایی: 29/8/1392

شماره رأی نهایی:

9209970220301200

درخواست اعسار از سوی کسبه جزء

مرجع صدور: شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

دعوای اعسار کسبه جزء قابل استماع است و تاجر بودن این اشخاص مانع رسیدگی نیست.

تاریخ رأی نهایی: 14/11/1392

شماره رأی نهایی:

9209970269401484

افزایش میزان محکومبه ضمن صدور حکم بر تقسیط آن

مرجع صدور: شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

دادگاه می‌تواند ضمن حکم به تقسیط محکوم‌به با در نظر گرفتن کاهش ارزش مبادله‌ای محکوم‌به به میزان آن اضافه نماید.

تاریخ رأی نهایی:13/11/1392

شماره رأی نهایی:

9209970238001499

اصل ملائت اشخاص

مرجع صدور: شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

اصل ملائت اشخاص است و مدعی اعسار باید عدم ملائت و اعسار خود را با ارائه دلایلی اثبات کند.

تاریخ رأی نهایی:3/12/1392             شماره رأی نهایی:

9209970222501635

تفاوت قرار تقسیط و امهال با اعسار و تقسیط محکومبه

مرجع صدور: شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

قرار تقسیط و امهال محکوم‌به موضوعاً متفاوت از دعوی اعسار و تقسیط محکوم‌به است و جرح‌وتعدیل آن از حیث ترتیب و مقدار پرداخت با دادگاه بدوی است.

تاریخ رأی نهایی:6/12/1392

شماره رأی نهایی:

9209970224601465

درخواست تقسیط پرداخت مهر

مرجع صدور: شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

درخواست تقسیط محکوم‌به را باید محکوم‌علیه طرح کند بنابراین درخواست تقسیط مهر از سوی زوجه غیرقابل استماع است.

تاریخ رأی نهایی: 4/12/1392                   شماره رأی نهایی:

9209970222602060

رابطه میان اعسار از پرداخت مهریه و تجویز ازدواج مجدد

مرجع صدور: شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

صدور حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه‌، از اماراتی است که حاکی از عدم تمکن مالی زوج نسبت به اداره دوزندگی مستقل بوده و از موجبات عدم پذیرش دعوای ازدواج مجدد است.

تاریخ رأی نهایی: 21/7/1392

شماره رأی نهایی:

9209970223001182

اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق

مرجع صدور: شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

صرف محکومیت زوج به پرداخت نفقه، با وصف صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت آن، بند 8 عقدنامه‌های رایج مبنی بر ایجاد حق طلاق برای زوجه به علت عدم پرداخت نفقه را محقق نمی‌سازد.

تاریخ رأی نهایی: 28/7/1392

شماره رأی نهایی:

9209972130501450

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۹۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *