وعده‌های پوچ خلاف قانون و اخلاق است

دسته: گزارش حقوقی
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶


وعده‌های پوچ خلاف قانون و اخلاق است

محمدصالح نیکبخت- حقوقدان

بر اساس قانون انتخابات و سایر قوانین عام کشور، مقامات کشور و همچنین نامزدهای نمایندگی مجالس مختلف و نیز شوراها و بالاتر از آن ریاستجمهوری نمیتوانند در فعالیتهای تبلیغاتی دوران انتخابات وعدهای به مردم بدهند که آن وعده غیرقابل انجام یا خارج از اختیارات این نامزدها در هر سطحی باشد.