مصوبات جلسه‌ی هیأت امنای صندوق توسعه ملی

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - 7 آذر 1395


مصوبات جلسه‌ی هیأت امنای صندوق توسعه ملی

مصوبات جلسهی هیأت امنای صندوق توسعه

958997754

شماره842780 مورخ 22/8/1395

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست ابلاغیه مصوبات جلسات هیأت امنای صندوق توسعه ملی در مورخ 18/3/1395، 30/4/1395، 23/5/1395 و 1/8/1395، به شماره 815192 مورخ 9/8/1395، ایفاد می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (4) بند «ج» ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات صدرالاشاره در آن روزنامه، درج گردد.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ مجتبی خالصی

شماره815192   مورخ 9/8/1395

رییس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

جلسات هیأت امنای صندوق توسعه ملی در مورخ 18/3/1395، 30/4/1395، 23/5/1395 و 1/8/1395 با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و اعضاء تشکیل گردید.

بدین وسیله مصوبات جلسات مذکور هیأت امنا به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

الف: مصوبات جلسه مورخ 1/8/1395 هیأت امنای صندوق توسعه ملی

1ـ نرخ سود سپرده‌گذاری ارزی برای میعانات و فرآورده های نفتی تا سقف سپرده گذاری سه (3) میلیارد دلار توسط صندوق توسعه ملی برای حداکثر یک سال، به میزان نرخ لایبور شش ماهه (نرخ بهره بین بانکی در لندن) برای دلار/ یورو به اضافه یک (1) واحد درصد، که نرخ مزبور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صندوق توسعه ملی اعلام می‌شود، تعیین شد.

2ـ نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی، یازده درصد (11%) و برای مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی (موضوع بند 9 قسمت «ب» مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ 18/3/1395)، چهار (4) واحد درصد کمتر از این نرخ تعیین شد.

3ـ بانک‌های سپرده‌پذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی، تا زمان پرداخت تسهیلات به متقاضیان، نسبت به پرداخت سود سپرده‌ها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود تسهیلات، به صندوق توسعه ملی اقدام نمایند.

4ـ به استناد جزء (6) تبصره (3) بند (ی) ماده ( 84 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، مصوبه جلسه مورخ 19/7/1395 شورای حقوق دستمزد در خصوص نظام پرداخت مندرج در «آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی، موضوع مصوبه شماره 81155/ت 47244 هـ مورخ 28/4/1391 هیأت‌وزیران و اصلاحات بعدی آن» به تصویب رسید تا در سیر مراحل بعدی تصویب در هیأت وزیران قرار گیرد.

ب: مصوبات جلسات 30/4/1395 و 23/5/1395 هیأت امنای صندوق توسعه ملی

جناب آقای احمد دوست‌حسینی به عنوان عضو و رییس جدید هیأت عامل و آقایان علیرضا صالح، حمیدرضا تیموری و علیرضا ساعدی سارخانلو به عنوان اعضای جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی، انتخاب شدند.

ج: مصوبات جلسه مورخ 18/3/1395 هیأت امنای صندوق توسعه ملی

1ـ در این جلسه ابتدا رئیس هیأت عامل صندوق گزارشی از عملکرد صندوق را به اطلاع اعضای هیأت امنا رساند و اعضای هیأت امنا از تلاش‌های هیأت عامل صندوق توسعه ملی تقدیر به‌عمل آوردن د.

2ـ گزارش هیأت نظارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 ارایه شد و صورت‌های مالی سال‌ 1393 به تصویب هیأت امنا رسید و مقرر شد:

2ـ1 در خصوص بند (2) گزارش، هیأت عامل صندوق توسعه ملی با همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی ج. ا.ا جهت تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی در خصوص منابع صندوق، ضمن فراهم ساختن ترتیبات لازم برای استقرار آن، در سال 1395 طبق روال سابق اقدام نماید. استقرار کامل نظام تعهدی از سال 1396 الزامی است.

2ـ2 در خصوص بند (4) گزارش، بانک مرکزی ج. ا.ا گزارشی را در خصوص تسعیر نرخ ارز و آثار آن بر منابع صندوق توسعه ملی تهیه و در اختیار هیأت امنا قرار دهد.

2ـ3 در خصوص بندهای (7)، (10)، (11)، (12)، (14)، (15) و (17) گزارش، هیأت عامل صندوق توسعه ملی نسبت به رعایت کامل رویه‌های متعارف اقدام و مقررات مربوطه را اجرا کند.

2ـ4 در خصوص بند (9) گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از بررسی موضوع مربوطه، گزارش‌های لازم را به هیأت امنا ارائه نماید.

2ـ 5 در خصوص بند (13) گزارش، هیأت عامل صندوق بر اساس آخرین اطلاعات منابع ورودی ارسال شده توسط بانک مرکزی ج. ا.ا به‌نحوی اقدام نماید که قانون به‌طور کامل رعایت شود.

2ـ6 در خصوص بند (16) گزارش، هیأت عامل صندوق از طریق بانک مرکزی ج.ا.ا پیگیری‌های لازم را به‌عمل آورد.

2ـ7 در خصوص بند (18) گزارش، بانک مرکزی ج.ا.ا پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

3ـ گزارش هیأت نظارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392 ارایه شد و صورت‌های مالی سال‌ 1392 به تصویب هیأت امنا رسید و مقرر شد:

3ـ1 در خصوص بند (4) گزارش، بانک مرکزی ج .ا.ا گزارش‌های عملکرد ارزی و ریالی را به صورت دوره‌ای به هیأت‌عامل صندوق ارائه نماید.

3ـ2 در خصوص بندهای (6)، (7) و (11) گزارش، هیأت عامل صندوق توسعه ملی نسبت به رعایت کامل رویه‌های متعارف اقدام و مقررات مربوطه را اجرا کند.

3ـ3 در خصوص بندهای ( 8)، (13)، (14) و (15) گزارش، صندوق از طریق بانک مرکزی ج.ا.ا پیگیری‌‌های لازم را به‌عمل آورد.

3ـ4 در خصوص بند (9) گزارش، با توجه به رفع موضوع، مدارک به هیأت نظارت ارائه شود.

3ـ 5 در خصوص بند (12) گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از بررسی موضوع مربوطه، گزارش‌های لازم را به هیأت امنا ارائه نماید.

4ـ «کمیسیون تخصصی هیأت امنای صندوق توسعه ملی» متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار اعضای هیأت امنا با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیرخانه هیأت امنای صندوق توسعه ملی) به منظور بررسی موارد مطرح در دستور جلسات هیأت امنای صندوق، تشکیل می‌گردد.

حضور رییس هیأت عامل و نماینده هیأت نظارت در جلسات ضروری است.

5 ـ بند ذیل جایگزین بند (4) صورتجلسه مورخ 26/12/1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی در خصوص نحوه انعکاس برداشت‌های خاص در صورت‌های مالی صندوق می‌گردد:

«در خصوص نحوه انعکاس برداشت‌های خاص در صورت‌های مالی صندوق مقرر شد کمیسیون تخصصی هیأت امنا موضوع بند (4) این صورتجلسه، در چارچوب جزء (7) بند (د) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصلاحی مورخ 17/12/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، گزارش لازم را تهیه و نتایج را جهت اتخاذ تصمیم، به هیأت امنا ارائه نماید.»

6 ـ به استناد جزء (4) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اساسنامه صندوق) اصلاح موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی موضوع پیوست شماره (5) مصوبات جلسه مورخ 17/4/1393 هیأت امناء صندوق توسعه ملی به شرح ذیل به تصویب هیأت امناء رسید:

به هیأت عامل صندوق اجازه داده می‌شود در چارچوب دستورالعمل‌های صندوق، در مدیریت منابع و مصارف صندوق با استفاده از ابزارهای رایج و ممکن در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی (خارجی) به هر یک از روش‌های زیر اقدام نماید:

1ـ6 ـ سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم (توسط صندوق) و یا غیر مستقیم (برون‌سپاری) از طریق شرکت‌های مدیریت دارایی.

2ـ6 ـ مشارکت با موسسات مالی بین‌المللی (خارجی) در تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی کشور.

3ـ6 ـ سرمایه‌گذاری مشترک با صندوق‌های ثروت ملی سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های طرفین.

تبصره: در صورتی‌که اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی موضوعیت داشته باشد رعایت جزء (‌5) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

7 ـ موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی (بین‌المللی)، شامل سهام، اوراق قرضه، سپرده بانکی، اوراق خزانه، گواهی سپرده، واحدهای انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و سایر ابزار و شیوه‌های تأمین مالی تجاری، خرید سهام شرکت‌های با اهداف خاص (special purpose vehicle(SPV)) و سرمایه‌گذاری مشترک (joint venture (JV)) ، سایر ابزارها، شیوه‌ها و راهکارهای رایج در این بازارها می‌باشد.

تبصره: در صورتی‌که اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی موضوعیت داشته باشد رعایت جزء (‌5) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

8- بند (ی) بخش اول (تعاریف و مفاهیم) نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب جلسه 17/4/1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

«ی ـ مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی: مناطق موضوع مصوبه شماره 262650/ت 48874 مورخ 28/12/1391 هیأت‌وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به همراه کلیه نقاط استان‌های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و لرستان.»

9ـ جزء (ی) بخش اول نظام نامه تسهیلات ریالی مصوب جلسه مورخ 17/4/1393 و بند (7) مصوبه جلسه 23/12/1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

«ی ـ مناطق مشمـول اعمـال نرخ ترجیحی: مناطق موضـوع مصـوبه شمـاره 262650/ت48874 مورخ 28/12/1391 هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به همراه کلیه نقاط استان‌های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و لرستان.»

10ـ عبارت «مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی» در نظام نامه‌های مصوب جلسه مورخ 17/4/1393 و مصوبات جلسه مورخ 23/12/1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی، جایگزین عبارت «مناطق کمتر توسعه یافته» می‌شود.

11 ـ هیأت عامل صندوق، مجاز است در اجرای جزء (3) بند (د) اساسنامه با درخواست بانک‌های عامل و به منظور رفع مشکلات زمان‌بندی طرح‌های تأمین مالی شده از محل منابع آن صندوق، حداکثر دو (2) سال به زمان طرح (اجرا، تنفس و بهره‌برداری) اضافه نماید.

12 ـ درجزء (الف) اولویت‌های ریالی مصوب 23/12/1393 هیأت امنا عبارت «طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید و توسعه‌ای (طرح‌های ایجادی)» اضافه می‌شود.

13ـ تبصره بند (ج) اولویت‌های ریالی مصوب 23/12/1393 هیأت امنا حذف می‌شود.

14ـ بودجه سال 1395 ستاد صندوق توسعه ملی که با مهر دبیرخانه هیأت امنای صندوق توسعه ملی تایید شده است، به تصویب رسید.

15ـ با توجه به جزء (6) بند (ی) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، هیأت امنا مقرر کرد نظر به اینکه اصلاح آیین‌نام ه مالی، معاملاتی، اداری و استخدام ی صندوق توسعه ملی (مصوبه شماره 81155/ت 47244 هـ مورخ 28/4/1391 هیأت‌ وزیران) در کمیسیون اجتماعی هیأت دولت در سیر مراحل بررسی و تصویب در هیأت ‌وزیران می‌باشد، به‌گونه‌ای مصوبه مذکور اصلاح شود که میزان دریافتی اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ج. ا.ا بیشتر نشود.

16ـ پاداش عملکرد پایان سال 1394 موضوع ماده (47) آیین‌نامه مالی و معاملاتی و استخدامی صندوق مصوب 17/7/1390 هیأت وزیران، مطابق سال‌1393 تصویب شد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت

به نقل از روزنامه رسمی شماره 20884 مورخ 26/8/1395

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۷۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *