مسئولیت رئیس جمهور در اجرای تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی

دسته: حقوق مضاف (پزشکی، ورزشی، بانکی و ... )
بدون دیدگاه
پنجشنبه - 23 دی 1395


مسئولیت رئیس جمهور در اجرای تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی

مسئولیت رئیس جمهور در اجرای تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی

 

بررسی اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی
مسئولیت رئیس جمهور در اجرای تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی
رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، مسئولیت سنگین تری دارد و آن تعهد به عمل و اجرای تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است.
جناب آقای دکتر روحانی در سفر به استان اردبیل، بر اجرای قانون اساسی تأکید کردند.۱ سخنان رئیس جمهور محترم ناظر به بحث «مسئولیت اجرای قانون اساسی» مندرج در اصل یکصدوسیزده قانون اساسی۲ است.
مدافعان اختیارات گسترده ی رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، معتقدند رئیس جمهور حق نظارت، دادن اخطار و تذکر به قوای دیگر و در نهایت پیگیری نقض قانون اساسی را دارد.۳مطابق ظاهر اصل، هیچ حقوق دانی مسئولیت اجرای قانون اساسی از طرف رئیس جمهوری را نفی نمی کند، اما آیا برای حل ابهامات و تعیین حدود اختیارات رئیس جمهور، استناد به ظاهر اصل کفایت می کند؟ همان گونه که ملاحظه می شود، در اصل یکصدوسیزده، چیزی جز عبارت کلی «مسئولیت اجرای قانون اساسی»، آن هم جز اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، اماره ی دیگری برای اثبات حدود و شیوه ی اجرای مسئولیت رئیس جمهور دیده نمی شود.
به همین جهت، سؤالات زیادی پیرامون این اصل از قانون اساسی شکل گرفته است. به راستی آیا رئیس جمهوری می تواند به سایر قوا، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و سایر نهادها تذکر دهد و بر عملکرد آن ها نظارت کند؟ سازوکار اجرای این اصل به چه شکل است؟ آیا این عمل، دخالت در امور تخصصی سایر قوا و مخالف اصل تفکیک قوا محسوب می شود؟ آیا رئیس جمهور، که خود را مسئول اجرای قانون اساسی می داند، می تواند براساس تفسیر خود عمل کند یا باید تفسیر شورای نگهبان را اجرا کند؟ با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به تجزیه و تحلیل سؤالات فوق خواهیم پرداخت.
بررسی اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی
جهت تحلیل و بررسی موضوع، ابتدا نگاهی می اندازیم به حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور براساس اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی در دو برهه ی قبل و بعد از بازنگری۴ قانون اساسی.
الف) پیش از بازنگری
اصل ۱۱۳ پیش از بازنگری قانون اساسی۵ در مورد وظایف و اختیارت ناشی از مسئولیت اجرای قانون اساسی، که نخستین مسئولیت مقرر در اصل یکصدوسیزدهم برای رئیس جمهور است، توضیحی نداده، ولی قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری، مصوب ۴ آذر ۶۵ مجلس شورای اسلامی، در این مورد طی چهار ماده (مواد۱۳۶، ۱۴۷، ۱۵۸ و ۱۶۹) توضیحی به شرح زیر داده است:
به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل یکصدوسیزدهم، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی است.
در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی، به نحو مقتضی اقدام می کند و می تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوط برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را به طور مشروح و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی، به تشخیص رئیس جمهور، توقف یا عدم اجرا ثابت شود، نسبت به اجرای اصول یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف، به طرق زیر اقدام می کند:
۱. در صورتی که تخلف مربوط به نخست وزیر و وزرا باشد، پیگرد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود تا در صورت مقتضی، سؤال یا استیضاح مطرح گردد و رسیدگی به امر، طبق قانون توسط مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد.
۲. در غیر این صورت، پرونده امر به مراجع صالح ارسال می شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد. ۱۰
طبق قانون مذکور، رئیس جمهوری می تواند «به منظور اجرای صحیح قانون اساسی، به قوای سه گانه اخطار و تذکر دهد و نیز می تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.۱۱
همچنیندر قانون اساسی سال ۵۸، تنظیم روابط قوای سه گانه ، جزئی از اختیارات رئیس جمهوری به شمار می آمد. اما این قانون با وجود ذکر مسئولیت های رئیس جمهوری در تنظیم روابط میان سه قوه، از شرح خصوصیات آن از نظر نوع مسئولیت و میزان اختیارات رئیس جمهور، سکوت کرده بود و قانون حدود و اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهوری مصوب ۴ آذر ۶۵ مجلس شورای اسلامی نیز در این باره هیچ نوع راه حلی ارائه نداده بود.۱۲
ب) پس از بازنگری
در بازنگری سال ۱۳۶۸، مسئولیت تنظیم روابط قوا از وظایف رئیس جمهوری خارج گردید و به عنوان جزئی از مسئولیت های رهبری قرار گرفت، اما مسئولیت اجرای قانون اساسی همچنان در این اصل باقی ماند. صراحت (اصل ۵۷)۱۳ در استقلال سه قوه قابل تردید نیست، در حالی که مسئولیت اجرای قانون اساسی به ویژه در موارد اختلاف با ذیل این اصل کاملاً معارض است.۱۴
از سوی دیگر، تعیین فقهای شورای نگهبان در اصل ۹۱۱۵ از جانب رهبری، که حافظ قانون اساسی نیز هستند، به معنی آن است که رهبری، مسئولیت پاسداری از قانون اساسی از طریق نظارت شورای نگهبان را برعهده دارد. سؤالی که در اینجا قابل ذکر است، این است که چرا در بازنگری قانون اساسی، با حذف مسئولیت تنظیم روابط قوا، اجرای قانون اساسی همچنان جزء وظایف رئیس جمهور باقی ماند؟
در پاسخ به این سؤال، ابتدا لازم است دو مسئولیت پاسداری و اجرای قانون اساسی تبیین شود. مسئولیت اجرای قانون اساسی، که برعهده ی رئیس جمهور نهاده شده، به جز مسئولیتی است که شورای نگهبان از طرف رهبری در حفظ و حراست از قانون اساسی برعهده دارد. اولی (یعنی مسئولیت اجرای قانون اساسی از طرف رئیس جمهور) از مقوله ی اجراست که جزء وظایف ذاتی قوه ی مجریه است و دومی (مسئولیت شورای نگهبان در پاسداری و حراست از قانون اساسی) از مقوله ی تشخیص است که طبق اصل ۹۱ و ۹۸، این تشخیص وظیفه ی ذاتی شورای نگهبان است.
بنابراین هرگاه شورای نگهبان مصوبه یا مواردی را مغایر با اصول قانون اساسی تشخیص دادند، رئیس جمهور موظف است برای اجرای قانون اساسی، نظر شورای نگهبان را تأمین کند و از اجرای آن جلوگیری به عمل آورد. به عبارت دیگر، فلسفه ی باقی ماندن «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در اصل ۱۱۳ این است که پس از تشخیص مغایرت با قانون اساسی یا عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه ی مجریه، نظرات شورای نگهبان را تأمین می کند که این با وظیفه ی ذاتی قوه ی مجریه، که امور اجرایی است نیز سازگاری دارد.
بی گمان مسئولیت اجرای قانون اساسی به این معنی در حوزه ی قوه ی مجریه و ریاست آن قابل توجیه است و ابقای آن در اصل ۱۱۳، هماهنگ با سایر اصول قانون اساسی است.۱۶
بررسی نظریات شورای نگهبان در خصوص اصل یکصدوسیزده
بسیاری از مشکلات حقوقی نظام های سیاسی، به ویژه در مورد مسائلی که در روابط قوای سه گانه به وجود می آید، مربوط به برداشت های متفاوت از قوانین اساسی کشورهاست که تنها با ارجاع تفسیر قانون اساسی به یک نهاد مشخص و قابل اطمینان، حل شدنی است.۱۷
صراحت و روشنی قواعد، کمال مطلوب است. اما مسائل جامعه آن قدر وسیع و پُرزاویه است که قانون گذار، علی رغم به کارگیری تمام دقت و احتیاط، قادر نخواهد بود آنچه را که لازم است پیش بینی نماید. همچنین با وجود انتظاری که از قانون گذار در بیان قوانین می رود، گاهی اوقات، زبان قانون اساسی قادر به بیان تمام مطالب نیست. از طرف دیگر، مسائل و مستحدثات و تغییر احوال جامعه به گونه ای است که نمی توان تمام جزئیات را پیش بینی نمود. لذا قانون گذار اکتفا به ذکر کلیات و اصول مطالب می نماید و تطبیق جزئیات امر و توضیح مبهمات را به نهادهای حافظ قانون اساسی می سپارد.
با توجه به این مراتب است که در علم حقوق، باب تفسیر همیشه مفتوح می ماند؛ تا به کمک آن، بتوان به راحتی به حل وفصل امور پرداخت. تدوین قانون از فکر و اندیشه ی قانون گذار ناشی می شود و توسط مجریان به مرحله ی عمل درمی آید. بنابراین می توان گفت: تفسیر، علمی است که بین مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه ی منطقی برقرار می نماید. به عبارت ساده و کوتاه، تفسیر عبارت است از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا.۱۸ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را مسئول «تفسیر قوانین عادی»۱۹ و شورای نگهبان را مسئول «تفسیر قانون اساسی»۲۰ معرفی کرده است.
از سوی دیگر، تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است؛ همان گونه که تفسیر قانون عادی در حکم قانون عادی است.۲۱ به همین جهت، قانون گذار می گوید که مفاد آن باید به اطلاع مردم برسد. در همین رابطه، آیین نامه ی داخلی شورای نگهبان۲۲ می گوید: «در مورد تفسیر قانون اساسی و یا اعلام نظر شرعی باید نسخه ای به اداره ی روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و نسخه ای به ریاست جمهوری ارسال شود تا از طریق رسمی و قانونی، در مجموعه ی قوانین طبع و به تمام واحدها ابلاغ گردد.»
بی شک مفاد تفسیر، پس از انتشار و ابلاغ، برای همگان از جمله رئیس جمهوری محترم، لازم الاتباع است و عدم اجرای آن، موجب مسئولیت خواهد بود. شورای نگهبان تا به امروز سه تفسیر در خصوص اصل یکصدوسیزدهم ارائه نموده که دو تفسیر مربوط به قبل از بازنگری۲۳ و دیگری مربوط به بعد از آن است.۲۴
شورای نگهبان پیش از بازنگری در قانون اساسی، در نظریات تفسیری خود، برای رئیس جمهور حق تذکر و اخطار نسبت به سه قوه را به رسمیت شناخته بود. البته در همین دوره نیز شورا قائل به این بود که رئیس جمهور حق تشکیل واحد بازرسی ویژه برای انجام این وظیفه را ندارد، اما پس از بازنگری، نظر شورا با توجه به حذف مسئولیت رئیس جمهور، تغییر کرده است.
جالب این است که طرفداران اختیارات فراقوه ای رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، که معتقدند رئیس جمهوری می تواند به سایر قوا تذکر دهد و دامنه ی این اختیارات حتی قوای دیگر و نهادهای زیرمجموعه ی رهبری را هم در بر می گیرد، به تفسیر شورای نگهبان قبل از بازنگری قانون اساسی استناد می کنند و تفسیر اخیر شورای نگهبان را نادیده می گیرند.۲۵
از منظر منطق حقوقی، تفسیر مؤخر، تفسیر مقدم را نسخ می کند. علاوه بر آن، از سویی اصل یکصدوسیزده مورد بازنگری قرار گرفته و مسئولیت اجرای قانون اساسی با توجه به کاسته شدن اختیارات رئیس جمهور، مفهوم و معنای گذشته را از دست داده است. از سوی دیگر، هدف تفسیر، رفع ابهام از قانون اساسی است. شایسته نیست تفسیرکننده در مقام رفع ابهام برآید و از طرفی دوباره قانون را با ارائه ی چند تفسیر متضاد، در ابهام و دوگانگی قرار دهد.
با توجه به توضیحات فوق، تفسیر سوم قانون اساسی از اصل یکصدوسیزده در خصوص اختیارات رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی این چنین می گوید:
«۱. مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲. مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده ی مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه ی قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن ها اختیار یا وظیفه ای محول نموده است.
۳. در مواردی که به موجب قانون اساسی، رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
شورای نگهبان در نظریات ابرازی پس از بازنگری نیز مسئولیت اجرای قانون اساسی را منصرف از مواردی دانسته است که دارای مسئول مشخصی است۲۶و قائل به این بوده که این اصل شامل مواردی می شود که اصلی از اصول قانون اساسی به طور کلی زمین مانده است، مانند اصل هشتم قانون اساسی در رابطه با شیوه ی اجرایی نمودن امر به معروف و نهی از منکر.۲۷
بنابراین رئیس جمهور حق ندارد با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱۲۸ قانون اساسی، متعرض صلاحیت سایر قوا و یا نهادها که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی برعهده آن ها نهاده شده است بشود و در رابطه با عملکرد آن ها از این جایگاه قضاوت نماید. به عنوان مثال، مغایر قانون اساسی اعلام نمودن مصوبه ی مجلس شورای اسلامی، که توسط شورای نگهبان تأیید شده، از سوی رئیس جمهور فاقد وجه است. همچنین اعلام اینکه قانون تعیین نحوه ی اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸قانون اساسی مغایر قانون اساسی است و یا عدم تمکین به نظرات رئیس مجلس در رابطه با نظارت بر مقررات دولتی، ارتباطی به مسئولیت اجرای قانون اساسی نداشته و خارج از حدود صلاحیت رئیس جمهور است.۲۹
جمع بندی
اصل یکصدوسیزده قانون اساسی پس از بازنگری و حذف مسئولیت تنظیم قوا از اختیارات رئیس جمهوری، رئیس جمهور را صرفاً رئیس قوه ی مجریه می داند و شأن دیگری برای او قائل نیست. همچنین پس از بازنگری، به تبع از دست رفتن اختیارت فراقوه ای رئیس جمهوری، اختیار رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی نیز کاسته شد و نظریه ی شورای نگهبان پس از بازنگری نیز مؤید این ادعاست. از طرف دیگر، قانون تنظیم وظایف و اختیارات رئیس جمهور مصوب ۱۳۶۵، به جهت مغایرت با تفسیر قانون اساسی، کان لم یکن تلقی می گردد و فاقد اعتبار است.
اما رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، مسئولیت سنگین تری دارد و آن تعهد به عمل و اجرای تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است. بی شک اجتهاد در مقابل قانون اساسی و شانه خالی کردن زیر بار مسئولیت اجرای تفسیر شورای نگهبان، موجب مسئولیت رئیس جمهوری خواهد بود. در حسن ختام، باید تأکید داشت قانون اساسی باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند اجرای تفسیر قانون اساسی از وظایف رئیس جمهور و برعهده اوست.*
پی نوشت ها:
۱- به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دکتر حسن روحانی: « اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی ها خوشایندنیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسوولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود. وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه و یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می کند، ممکن است برای آن نهاد و یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رییس جمهوری است و من به وعده هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی تواند مانع شود. مردم رای ندادند که رییس جمهوری رییس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد . مسوولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رییس جمهوری است».
۲- اصل‏ یکصد و سیزدهم: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس جمهور عالی ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می شود، بر عهده‏ دارد.
۳-هفته نامه خبری، تحلیلی صدا، شماره سه، صفحه ۳۸-۴۹.
۴- جهت آشنایی بیشتر رجوع شود به کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی، صفحات ۲۲۹-۲۳۴.
۵- اصل یکصد و سیزدهم مصوب ۱۳۵۸: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس جمهوری عالی ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می شود، بر عهده‏ دارد.
۶- ماده ۱۳ – به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسوول اجرای قانون اساسی است.
۷- ماده ۱۴ – در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می کند و برای این منظور می تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسوول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار شود. مقام مسوول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس جمهور توقف یا عدم اجرا ثابت شود، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می دهد و در غیراین صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
۸- ماده ۱۵ – به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور را دارد.
۹- ماده ۱۶ – رییس جمهوری می تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
۱۰- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۲۵-۱۲۶.
۱۱- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۲۶.
۱۲- (همان)
۱۳- اصل‏ پنجاه و هفتم:قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.
۱۴- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۹۳.
۱۵- اصل‏ نود و یکم:به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می شود.
‎‎‎‎‎‎۱-شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎۲- شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی معرفی‏ می شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می گردند.
۱۶- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴.
۱۷- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص۱۷۵.
۱۸- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، نشرمیزان، ۱۳۸۵، ص ۲۴۷-۲۴۸.
۱۹- اصل‏ هفتاد و سوم:شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می کنند نیست‏.
۲۰- اصل‏ نود و هشتم: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می شود.
۲۱- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، نشرمیزان، ۱۳۸۵، ص ۲۵۱.
۲۲- ماده ۱۴ آیین نامه داخلی شورای نگهبان.
۲۳- نظریه شماره ۴۶۸ مورخه ۸/۱۱/۱۳۵۹ شورای نگهبان:
«رییس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.»، البته در همین دوره نیز شورای نگهبان صلاحیت رئیس جمهور را محدود به قوای سه گانه می دانست و در پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت که قانون تأیید شده توسط شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده بود، این گونه اعلام نظر نمود: «تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می نماید.» «مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص،۱۷.
نظریه شماره ۴۲۱۴ مورخه ۱/۱۱/۱۳۶۰ شورای نگهبان:
«آنچه از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئو لیت اجرای قانون اساسی و تنظیم رو ابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. در رابطه با این و ظایف و مسئو لیت ها می تواند از مقامات مسئو ل اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل و احد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.» «مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص،۶۶.
۲۴- به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان:نظریه شماره ۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱ تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۱.
۲۵- هفته نامه خبری، تحلیلی صدا شماره سه، شهریور۹۳، ص ۳۸– ۴۹.
۲۶- «علاوه بر اینکه مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس محترم جمهوری بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند و بناءٌ علیه رسیدگی جزئی به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری از حدود و اختیارات ریاست جمهوری خارج است و در صورت لزوم شورای نگهبان اقدام به تفسیر آن اصل خواهد کرد.
باید متذکر شویم که رسیدگی به صلاحیت نامزدها براساس تصویب مجلس خبرگان رهبری جزء وظایف فقهاء شورای نگهبان قرار داده شده است و هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد و لازم است در مکتوبات رعایت این دقایق به عمل آید».«مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص۳۷۱.
۲۷- «چنانچه در نامه قبل اشاره شد اصل ۱۱۳ هیچگونه ربطی به اجراء یا عدم اجرای قوانین عادی ندارد، تنها مربوط به این است که اصلی از قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد مثل اصل هشتم درباره امر به معروف و نهی از منکر که هیچکس در این فریضه بی بدیل احساس وظیفه نمی کند یا در اثناء (اجراء) متوقف شده باشد، همین تعبیر در شرح وظایف رئیس جمهور در قانون مصوب مجلس هم آمده، اما قوانین عادی هر کدام خاصی دارد و کیفیت اجراء و چگونگی برخورد با متخلف هم در خود قانونهای عادی مشخص شده، البته هر قانون عادی و هر موضوع جزئی را می توان به یکی از اصول قانون اساسی ارجاع کرد آن هم با آن سعه صدر شما که معتقدید که مقتضیات عقلی و منطقی که مآلاً به نقض قانون اساسی منتهی می شود مشمول اصل ۱۱۳ می باشد تا آنجا که نوبت به سئوال از شورای نگهبان و فقهای شورا بر سر یک مسأله جزئی می رسد. بهتر است قدری دقت فرمائید و سایر اصول قانون اساسی و مفاد همین اصل ۱۱۳ و نیز قوانین عادی و وظایف قوای سه گانه را با نظر کارشناسی بررسی فرمائید که مشکلات جدیدی بر مشکلات انبوه موجود نیافزایید، جنابعالی از اظهارنظرهای شورا در امر بازرسی ریاست جمهوری و مکاتباتی که در این زمینه با مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری ایشان و سپس با جناب آقای هاشمی رفسنجانی داشته بی اطلاع نیستید، مناسب است آن نامه ها را به دقت ملاحظه فرمائید». «مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص۳۷۲.
۲۸- اصل‏ یکصد و بیست و یکم:رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه‏ را امضاء می نماید.
بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏
‎‎‎‎‎‎”من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.”
۲۹- http://www.cafehoghough.com/۲۰۷۸
علی جعفری
کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
منبع: برهان

منبع:
خبرگزاری فارس


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *